Cerkak – Lelakon Uripe Pri

 

download

Cerkak Anggitan: Impian Nopitasari

Kamomot ana ing: Jagad Jawa Solopos 9 Januari 2014

Katuturake dening: Endah Fitriana

 

Pri lagi wae mulih saka nyambutgawe.Awake krasa kesel banget. Nyambut gawe minangka kuli angkut pancen nggawe awak remuk, nanging asile ora mingsra. Tekan omah pengin disuguhi eseme bojone, sokur-sokur dicepaki wedang lan dipijeti. Ora ketang mung iku nanging wis bisa marai awak marem. Nanging bab kaya ngono sasat ora nate dialami Pri.

Aja kok dipijeti, disuguhi ulat padhang bojone wae ora tau. Anane mung nesu-nesu wae.

“Ora ana dhuwit nggo tuku kopi, nggo nempur beras wae megap-megap. Rega kabeh mundhak, anak sansaya gedhe, mbutuhke wragad. Duwe bojo ora bisa dijagakke pametune,” Lastri, ya bojone Pri, ngomong karepe dhewe.

“Wong ki mbok aja nesu-nesu wae ta.Apa aku iki ora tau golek pangan?Tak rewangi dadi buruh angkut, kesel-kesel tekan omah isih wae mbok semprot, olehmu kebangeten kuwi lho, Las,” Pri kebrongot atine, dhasare hawane ya kesel dadi kudu nesu.

“Buruh angkut ki asile sepira? Yen aku ora ngewangi dadi buruh umbah-umbah paling ya kendhil wis nggoling. Mbok kana lunga golek dhuwit sing luwih gedhe. Wong lanang kok ora trengginas blas,” omongane Lastri sansaya sengak.

“Mbok kira gampang apa urip ning paran? Durung mesthi bisa entuk dhuwit gedhe.Apa isih kurang olehku nyambut gawe sasuwene iki? Lak ya ora nganti ora mangan ta? Kowe ki dadi wong ora tau nrima,” Pri emoh kalah.

“Ya wis, nek ngono aku sing lunga wae yen sampeyan ora gelem,” panantange Lastri.

“Sak karepmu,” pembengoke Pri karo metu saka omah. Luwih penak cangkruk nang wedangan tinimbang diamuk bojo wae.

***

Satekane ing warung wedangan, Pri diece wong-wong sing padha cangkruk ing kono.

“Ngapa Pri? Diamuk mbok wedok maneh?” aloke Saptono karo mangan sate keyong.

“Mesakke men uripmu, Pri.Wong lanang kok korban KDRT,” imbuhe Darmo, bakul wedangan. Dheweke wis jeleh krungu thang-theng-thang-theng krompyang, Lastri mbalangake apa wae kang dicekel.

“Kandhani kok Lik, aku ki pancen korban KDRT, ning ora ana sing percaya, mergane korban KDRT biyasane wong wadon,” Pri nguntabake uneg-unege marang kanca-kancane.

Ing wedangan, Pri bisa nglalekake lelakone raketang sedhela. Jan-jane ya luwih seneng ngudarasa karo bojone dhewe sambi ngombe wedang ing omah, ning kuwi tangeh lamun. 

Piye maneh, kahanan ora sarujuk karo kekarepan. Pri ngerti ora apik ngumbar wewadi bale somahe, nanging dheweke bingung arep crita karo sapa. Tinimbang sumpeg, aluwung ngomong ngalor ngidul sambi gegojegan. 

Tur ya wis akeh sing weruh yen anggone omah-omah wis ora sehat maneh. Saben padu, Lastri mbengoke sora banget, kathik karo nguncalke barang-barang sakarepe dhewe.Kepriye tanggane ora krungu? Pri mung bisa nyoba sabar, amarga mbiyen le omah-omah karo Lastri ya pilihane dhewe, ora merga dipaksa dening wong tuwa. 

Lastri, kembang desa kang lugu lan alus bebudhene saiki kok malik grembyang. Pancen cupete kahanan ekonomi bisa ndadekake wong kalap. “Ah, apa aku ki salah pilih,” batine Pri.

***

“Kang, aku titip Abed, aku lunga menyang Hong Kong sasi ngarep,” kadhane Lastri.

Pri njomblak, kaya krungu bledheg ing wayah awan. Ora ngiro sing wadon bakal nekad kaya ngono. Wing-wingi dheweke amung nggetak. Kok ya gawe keputusan sakarepe dhewe, ora njaluk tetimbangan dheweke minangka kepala rumah tangga.

“Apa? Kowe ngomong apa, Las?” 

“Aku arep lunga dadi TKW [tenaga kerja wanita]. Mbak Ri, anake budhe, nawani aku nyambut gawe ning kana. Kabeh wis diurusi dhekne, aku mung kari mangkat,” jlentrehe Lastri, entheng banget.

“Kowe nindakake kuwi sesidheman ngono? Ora njaluk tetimbanganku dhisik? Aku ki apa ra mbok anggep maneh? Aku iki bojomu, kepala rumah tangga,” Pri kecandhak atine, rumangsa ora dianggep maneh.

“Yen aku ngomong karo njenengan mesti ora bakal mbok setujoni, Kang. Aku ora betah urip Senen-kemis kaya ngene terus. Yen pancen kepala rumah tangga ora isa dijagakke, ngapa aku kudu njagakke? Aluwung aku lunga golek upa dhewe. Rasah sumelang, aku ora bakal lali kirim dhuwit kanggo njenengan lan Abed,”

“Yen pancen awakmu puguh pengin nyambut gawe, apa ya ning Indonesia wae, ora usah adoh-adoh ngono Las, mesakke anakmu,” 

“Luwih mesakake maneh yen anakmu kuwi ora mangan, Kang. Wis aku aja mbok penging maneh, tekadku wis manteb pengen golek dhuwit gedhe,”

Pri ora bisa kumecap maneh, arep mbantah dheweke ora bisa. Rumangsa salah. Nanging ya apa kudu terus mutusake sak geleme dhewe? Lastri.. Lastri..pancen nggawe jibleg ing pikir.

***

“Bapak, ibu teng pundi?” takone Abed marang Pri, nalika weruh kancane diboncengke ibuke.

Krungu pitakone anak lanange sing umur limang taun iku, Pri kranta-ranta. Atine kaya diiris-iris. Melas.

“Ibu golek dhuwit Le,” wangsulane Pri, lirih.

“Kok mboten kondur-kondur? Abed kangen ibu,” ngomong kaya ngono karo rada mbrabak, pengin nangis.

Pri ngekep anake, dirih-rih supaya meneng. Sak angel-angele ngerih-rih anake, isih luwih angel ngerih-rih atine dhewe. Pri nangis senajan ora metu luhe.Nangis ing njero batin, ora mentala nyawang kahanan anake.

Wis rong taun iki Pri ditinggal bojone ing paran. Biyen janjine mung setahun ning Honh Kong. Nanging embuh kenapa dumadakan dheweke ngabari yen kontrake didawakake. 

Biyen bojone iku isih asring aweh kabar, nakokake Abed, anake. Rutin kirim dhuwit, pokoke yen masalah finansial ora tau kurang. Senajan kiriman dhuwit bojone bisa kanggo ndandani omah lan ongkos mlebu Abed mlebu TK, nanging tetep ana sing kurang. 

Bocah seumuran Abed kudune isih entuk kawigaten saka ibune. Nanging kuwi ora diduweni Abed, amarga kawit cilik wis ditinggal ibune. Saiki, Lastri wis ora tau aweh kabar maneh, ora tau kirim dhuwit, lost contact, kaya ilang diuntal bumi. 

Ditakokake marang kluwargane ya padha ora mudheng.Kanggone Pri, wis ora penting maneh Lastri isih kelingan dheweke apa ora, isih gelem karo dheweke apa ora. Ora penting. Sing dadi pikirane Pri amung anake lanang siji kuwi. Jan-jane dheweke ora betah saben dina ditakoni anake ing endi ibune. Bocah sing isih polos kasebut mung pengin pethuk simboke, ora ngerti kahanan urip sing sabenere.

“Dhuh Gusti, paringana pituduh ing endi dumununge Lastri, mesakake lare kula Gusti,” tangise Pri sabubare sholat. 

***

Amarga nyambutgawene tumemen, Pri oleh kapercayan saka Kaji Rusman, bose Pri, ngopeni kiyos papan dodolan woh-wohan. Dadi Pri saiki wis ora nguli maneh. 

Tur ya wis bisa kredhit pit montor. Panguripane wis lumayan. Ora Senen-kemis maneh kaya sing biyen diomongke Lastri. Jan-jane Pri wis bisa nyenengke Lastri upama Lastri gelem mulih.

Lagi wae ibut ngladeni wong tuku, dumadakan Pri dikagetke dening sawijining wong sing mbengok karo mlayu nyedhak.

“Kang.. Kang Pri..bojomu bali,” ngono pembengoke Jumadi, anake paklike sing manggone tunggal gedheg karo omahe.

“Ana apa Jum? Kene… kene… ambegan dhisik, kowe omong apa mau?”

“Bojomu bali,Kang..,”

“Bojoku? Lastri? Tenanan kowe? Bed.. Abed..ibumu bali, Le,” Pri ora bisa ndhelikke rasa senenge. 

Abed kang mbeneri melu bapake dodolan amarga sekolah prei melu seneng krungu kabar kaya ngono.

“Iya kang.. Yu Lastri bali…”

“Alhamdulillah, matur nuwun Gusti, ayo Jum, bali, Sir Basir..tungganana kiyose dhisik ya, aku tak bali,” Pri ora sranta selak kepengin mulih. Kiyose dititipke kanca sing duwe kiyos ingsandhinge.

“Eh sik kang…” Jumadi bingung anggone pengin cerita.

“Ana apa maneh? Ayo mulih tak boncengke,” perintahe Pri samba nyetater pit montor.

Tenan, tekan omah wis ana montor diparkir ing ngarep omahe Pri. Pri ora maelu, dheweke langsung mlebu omah nggoleki Lastri.

“Lastri…,” pembengoke Pri kanthi swara kang banter. Ing omahe wis ana wong wadon sing dandanane lumayan high class lan kanthi praupan beda, nanging isih bisa disetiteni yen iku pancen Lastri. 

Abed kang weruh ibuke, senajan pangling, langsung mlayu ngekep ibune karo nangis, kangene bocah iku pancen wis tekan mbun-mbunan.Yen Abed langsung mlayu ngekep ibune, ora ngono kanggone Pri.

Ing ndalan mau pancen Pri pengin nindakake kaya sing dilakoni Abed, nanging kuwi wurung, amarga Lastri ora mulih dhewekan. Ing sandhinge ana priya mawa mripat kalup lan kulit kuning. 

Yen gelem nyetiteke maneh, badane Lastri uga beda. Ana nyawa kang urip ing wetenge Lastri. Pri wis bisa nggraita.

“Ibu..ampun tindak malih, Abed kangen ibu..” kekepane Abed dikencengi maneh. Kudune minangka ibu, Lastri mbales ngekep. Nanging ora kaya ngono kedadeyane. Lastri ngeculke Abed. Abed bingung.

“Ibu..ibu.. lak mboten tindak malih ta?” pitakone Abed marang Lastri, polos.

Lastri ora wangsulan. Malah dheweke ngomong karo Pri.

“Kang Pri, aku ora usah ngomong, mesthine njenengan wis bisa ngira. Tekaku mrene iki mau pengin njaluk pegat. Aku butuh surat resmi pegatan. Amarga aku arep urip ning Hong Kong melu Koh Ahong. Dheweke sing bisa nggawe aku seneng sasuwene iki. Tak jaluk lilamu, aja ngarepke aku maneh,”

Emosine Pri ora bisa kebendhung maneh. Yen mung ditinggal lunga suwe awake isih trima, nanging yen diidak-idak harga dirine kaya ngene, dheweke ora trima. Dheweke mbengok sero banget.

“Pikiranmu mbok deleh ngendi, Las? Olehmu kegiwang mripat kalup kok bangeten temen. Aku wis biyasa mbok idak-idak kawit mbiyen. Aku trima terus Las, aku trimaaaa…! Pancen aku ki ora bisa nyenengke kowe, aku iki wong kere, Las. Kere..sing ora ana ajine tinimbang klaras. Ora papa yen aku mbok tinggal minggat, ning apa kowe wis ora nduwe ati ninggal anakmu sing saben dina nakokke nang endi ibu? Tega kowe Las? Mbok modhel apa kowe ki?”

Lastri ora wangsulan. Koh Ahong ing sandhinge amung bisa plonga-plongo, ora mudheng padha ngomong apa kok nganti nesu-nesu.

“Lastri, dina iki, kowe tak pegat! Saiki kowe wis ora bojoku, minggata kana ning Hong Kong, seneng-senenga. Aku isih duwe Gusti sing bakal paring piwales marang kowe,”

Lastri metu saka omah karo nggeret tangane demenane. Abed sing mau arep nututi ibune karo nangis dipenging bapake, bocah iku diruket kenceng.

“Ibu… ampun tindak malih.. Abed kangeenn…!” pambengoke Abed, ngiris ati.

Pri amung bisa meneng. Nyoba tatag ngadhepi kahanan kaya ngene. Pancen iki lelakon urip sing kudu diadhepi. Garising pepesthen sing ora bisa diselaki.

***

 

Cerkak – Kembang Pasren

download.

Cerkak Dening Impian Nopitasari

Kamomot ana ing Jagad Jawa Solopos, 23 April 2015

Katuturake dening: Endah Fitriana

 

Sapungkure udan, hawane adhem lan isih ninggal tlethik-tlethik banyu. Ing akasa katon kluwung kanthi warna kang nengsemake. Orkes kodhok theyot theblung lan ganda lempung nambahi swasana sangsaya sengsem. Mangsa rendheng durung pamit ing sasi Maret.

Indras katon gupuh nggawa barang-barange sinambi payungan. Mlaku tumuju emper omahe. Tanduran pasren maneka warna ing sakupenge omahe sajak mbageake tekane kenya ayu iku. 

“Assalamualaikum,” Indras uluk salam.

“Wa’alaikumussalam.” Bapake mangsuli salam putri kinasihe iku.

“Nyuwun pangapunten, Bapak, Indras radi telat wangsul, wau kebetheng wonten griyanipun rencang, jawahipun deres mboten terang-terang,” ujare Indras sambi ngaras astane bapake.

“Iya kene mau udan angin, aku samar, awakmu kok ora mulih-mulih, dak telpon kok swarane hapemu muni tibake keri neng omah iki mau,” ngendikane bapake karo ngelungke hapene.

Indras nampani hape saka bapake. Sawuse dicek, ora ana telpon utawa pesen sing wigati. Dheweke memburi saprelu salin lan gawe wedang jahe kanggo bapake.

“Bapak, menika jahenipun,” Indras ndelehake jahe ing meja. Bapake ora ana. Digoleki, pranyata ing emper.

“Entuk kamboja saka ngendi, Ndras? Apik banget yen dinggo pasren,” pitakone bapake, pandulune ora uwal saka kembang kamboja kang ing pot cilik iku.

“Oh, menika paringanipun Bu Pramesthi,” wangsulane Indras sajak gumun. Ora padatan bapake nggatekake kembang-kembang pasren kang asring digawa mulih dheweke.

“Pramesthi?”

 

e Indras iku, amung meneng. Sajak ana bab kang ngreridhu pikire. Indras gumun. Wis ping pindho ngaturi bapake ngunjuk jahe ora diwangsuli. Lagi sing kaping telu bapake gelem mlebu omah.

***

“Duwe pacar ayu ngono kok ora mbok kenalke ibu ngono ta, Nan? Kebangeten kowe kuwi,” ujare Pramesthi sinambi nguceg-uceg rambute putrane iku.

“Pacar napa ta, Bu. Namung rencang biyasa kok.” wangsulane Danan.

“Halah kaya ibu ora tau enom wae. Bocahe ayu, sopan, gek duwe kawigaten marang tanduran, mula ibu ya seneng banget menehi kamboja sing paling daksenengi, ora rugi,”

“Biyasa mawon ta, Bu. Wong nggih mahasiswi Jurusan Biologi, wajar remen tanduran,” ujare Danan.

“Kalebu nandur tresna neng atimu, ya?” godhane Esthi.

“Ibu ki lhoo..,” Danan kang maune nyoba biyasa wae ora bisa ngapusi apa sing mentas dingendikake ibune. Raine malih abang, isin banget.

Esthi amung ngguyu. Anake wis gedhe, ngono batine. Pancen mau Danan mulih ora kaya padatan. Padatane mulih ya dhewe. Hla kok mau mboncengke cewek. Anggone nepungake mung sawates kanca, nanging Esthi duwe panggraita seje. 

Pranyata dheweke cepet akrab karo Indras. Pawadane mampir mrono mau golek bibit tanduran karnivora kang ditandur Danan kanggo acara Ayo Berkebun sesuke. Pranyata Indras kepencut kamboja-kamboja ing plataran. 

“Kula kok malah kepencut kamboja ingkang ageng kiyambak menika, Bu? Kamboja pethak ingkang dipun siriki tiyang kathah, kaprah dipun sebut kembang kuburan, nanging sing niku kok pripun ngaten, kados wonten cariyos sanglebetipun?” ngono jarene Indras.

“Pancen Ndhuk, kamboja kae kamboja kebak kenangan. Mbok nganti kapan wae ora bakal tak kethok, akeh crita ngenani kamboja iku,” Esthi ora ngerti yagene dheweke gampang kandha mengkono marang wong sing lagi ditepungi, padatan yen ditakoi yagene kamboja kuwi ora tau ditebang, wangsulane mung sakenane.

“Wah, napa inggih, Bu? Mbok kula dipuncriyosi,” Indras katon adreng.

“Oleh, nanging kapan-kapan wae ya, mula dolana rene maneh. Iki dakwenehi kamboja siji olehku nyetek saka kamboja gedhe iku, isih neng pot, tanduren neng omah ya, kenang-kenangan saka ibu,”

“Walah, matur nuwun sanget, Bu Esthi,”

***

Indras gumun marang bapake. Bapake kang wis pensiun saka tentara iku ujug-ujug asring nggatekake kamboja pawehe Bu Esthi. Bapake kuwi pancen seneng nandur-nandur, nanging akeh-akehe woh-wohan utawa sayuran, yen kembang pasren ora pati seneng. Pancen aneh banget. Yagene kok bapake seneng banget karo kembang kuwi?

“Ndras, kapan-kapan bapak jaken neng nggone Bu Esthi ya?” Wimbadi miwiti omong.

“Lah, wonten kawigatosan menapa, Pak? Bapak tepang kaliyan Bu Esthi menika?” Indras bali takon.

“Mung pengen ngerti wae koleksi tandurane, jaremu wingi panjenengane seneng nandur-nandur uga, aku pengen nyuwun winih jambu peking yen oleh,”

“Oh inggih, mangkih kula sanjang Mas Danan menawi wonten kampus,”

“O ya, sajake awakmu kok raket banget karo Danan kuwi?” Wimbadi wiwit golek sisik melik.

Indras bingung anggone arep mangsuli. Didhedhes bapake kaya ngono rasane kaya dadi mungsuh sing diinterogasi, ngelingi bapake kuwi purnawirawan tentara.

“Ora usah selak, Bapak ora nesu kok. Waton dheweke bocah apik lan tanggung jawab Bapak bakal mangestoni. Awakmu wis gedhe, pancen wis wayahe,” ujare Wimbadi karo nyawang anake kang raine ndadak malih abang.

“Nggih sampun, Bapak, kula ngampus rumiyin, assalamu’alaikum,” 

Wimbadi mangsuli salam karo mesem lan gedheg-gedheg. Ah, donyane cah enom, batine. Dheweke dadi kelingan jaman nom-nomane dhewe. Jaman semana dheweke ya duwe sir-siran aran Pramesthi. Olehe ngesir wiwit jaman SD, 

Dheweke ora nunggal sekolah amarga dheweke sekolah ing SD mligi kanggo cah lanang, Pramesthi ing sekolah seje. Ing tembe ora dinyana, tresnane ora keplok sisih. Pramesthi ngimbangi tresnane. 

Jaman cilikane Wimbadi isih ngonangi geger 65. Akeh wong kang dibrondong tentara. Kalebu bapake Pramesthi. Wiwit iku sesambungane Wimbadi lan Pramesthi nemoni pepalang. Nalika jaman wis gumanti, Wimbadi mlebu dadi tentara. 

Bab kuwi saya ndadekake ibune Pramesthi ora sarujuk. Dheweke isih trauma marang wong sing nganggo sragam loreng. Tresnane Pramesthi lan Wimbadi dipaksa kudu pedhot. Sajake tresnane Pramesthi wis kasok kanggo Wimbadi, kanthi sesidheman, wong loro iku tetep sesambungan lumantar layang kang dislamurake.

Nalika iku Wimbadi oleh tugas neng Aceh saperlu melu operasi Jaring Merah II. Nalika arep mangkat, Wimbadi pamitan marang Pramesthi. Pramesthi nangis aneng dhadhane Wimbadi. Wimbadi ngelungke kembang kamboja kanggo simbol kasetyan.

“Tanduren, openana, yen kembang kuwi isih urip ngrembuyung, pratandha aku isih urip, semana uga tresnaku. Yen kembang kuwi mati, bisa wae aku ya mati. Awakmu oleh milih wong liya kanggo neruske uripmu,” ujare Wimbadi kang ndadekae Pramesthi saya seru anggone ngesok luh.

“Iya, Mas, bakal dak openi kamboja iki. Aku janji ora bakal ngiwa, aku tetep setya marang sliramu, tresnaku wis ora bisa diliya,” wong loro iku rerangkulan.

Nanging cerita urip pancen ora bisa dibadhe. Ngarepake rampung tugas saka Aceh, Wimbadi oleh kabar kang wose ngandhaake yen Pramesthi arep ningkah. Atine lara. Dheweke nganggep Esthi cidra ing janji. 

Aneng ndesa padha wae. Esthi krungu kabar yen Wimbadi wis tiwas sajroning tugas mburu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Esthi banget anggone nandang sungkawa nganti lara sawetara wektu.

***

“Mas, aku oleh dolan neng omahmu maneh, ta?” pitakone Indras marang Danan.

“Ya oleh wae, Wa. Malah diarep-arep ibu terus kok. Ibu mesthi seneng,” wangsulane Danan. 

Danan yen nyeluk Indras pancen ora Indras, nanging Wawa, semono uga kanca-kancane. Jeneng pepake Amurwa Pradnya Sang Indraswari. Pancen jeneng sing mrebawani.

“Nanging, Bapak kepengin ndherek…,”

Danan kaget.

“Bapak  seneng karo jambu peking, awakmu lak nduwe ta neng omah?” 

“Oh iya, sumangga wae. Mung kaget, kok ora biyasane bapakmu arep melu,”

Indras meneng, batine nyarujuki kandhane Danan. Pancen ora biyasa bapake kepengin melu dolan ngono. 

Sidane Indras sida dolan nggone Bu Esthi. Bapake sida melu. Sasuwene neng dalan mau bapake gumun, dalan sing dilewati kaya-kaya wis ora asing maneh. Apamaneh nalika Indras alok “Stop, Bapak, wonten mriki,” Wimbadi kaya-kaya ora bisa medhun saka montor. 

Balunge kaya dilolosi nalika mlebu pekarangan omahe ibuke Danan kuwi. Apamaneh nyawang kamboja kang ing ngarep omah, kamboja sing wis katon tuwa. Ora salah maneh, iki Pramesthi gegantilaning atine mbiyen.

“Wah cepet banget. Ayo, Wa, mlebu..,”

“Mas, tepungake, iki Pak Wimbadi, bapakku, Bapak, menika Mas Danan, Dyan Dananjaya, putranipun Bu Pramesthi.”

Wong lanang beda umur iku salaman. Krungu jenenge diceluk, Pramesthi metu saka omah arep mbagekake. Nalika ngerti ana wong lanang sandhinge Indras, Pramesthi kaya reca ing bunderan Gladhag, ora bisa obah. Semono uga Wimbadi.

“Wimbadi….”

“Pramesthi….”

***

“Piye kabarmu, Es?” Wimbadi mbukak rembug kang sawetara wektu mung meneng-menengan wae. Danan lan Indras ing taman padha ngobrol dhewe.

“Ya kaya ngene, ngopeni tanduran,” wangsulane Esthi.

“Kambojamu isih urip ya, Es?”

“Dak openi terus, ora bakal tak kethok sasuwene aku isih urip,”

Swasana bali amem, padha ngenam pikire dhewe-dhewe. Padha dhudhah-dhudhah kaskaya lawas sing wis suwe kependhem.

“Bojomu neng ngendi, Es? Aku pengin tepung,” Wimbadi nyoba golek topik omongan sing kepenak.

Ora dikira, Esthi malah nangis. Wimbadi bingung.

“Ngapa Es? Apa bojomu wis ora ana? Aku njaluk ngapura yen ngono, dudu karepku…”

“Kowe pancen tega, Mas..”

Pramesthi nyeritaake lelakone urip sawise ditinggal Wimbadi tugas. Dheweke wis dioyak-oyak ibune dikon ningkah. Dheweke ora gelem. Wusana embuh piye, ngepasi ana berita prajurit kang gugur nalika operasi militer, dheweke krungu yen ana prajurit aran Wimbadi sing gugur. 

Atine ajur mumur. Bab iki ndadekake ibune Pramesthi saya adreng ngakon dheweke ningkah karo pria pilihane ibune. Kelangan Wimbadi kaya-kaya padha wae kelangan semangat uripe.

“Mas Pram kang dijodhoake karo aku iku pranyata priya sing apik. Dheweke welas nyawang kahananku, wusana dheweke ora meksa ningkahan karo aku, malah aku diwenehi gaweyan mulang ing sawijining sekolah TK, ben aku kelipur. Aku emoh ningkah yen ora karo awakmu, Mas,”

“Nanging..Danan iku..?” Wimbadi nyoba nakyinake

“Danan iku sejatine ponakanku. Anake adhiku kang kacilakan karambol welasan taun kepungkur. Dheweke ninggal karo bojone, dene Danan selamet, dak openi, dak rengkuh kayadene anakku dhewe,”

“Dadi…,” Wimbadi ora bisa nerusake ukarane. Esthi amung manthuk.

“Semono uga aku. Indras kae dudu anakku dhewe, aku uga ora tau ningkahan karo sapa wae,” Wimbadi genten cerita. Esthi amung mlongo.

“Nalika kuwi pancen ana prajurit sing gugur nalika nggrebeg markase Yusuf Ali, pimpinan GAM wektu iku. Prajurit loro iku salah sijine jenenge Wimbadi, nanging dudu Wimbadi aku. Wektu iku aku ora melu operasi. Aku melu operasi maneh nalika Yusuf Ali kasil ditembak dening Pak Heru Suprapto, komandanku,”

“Aku seneng wusanane target sasuwene iki bisa dilumpuhake ngepasi tugasku rampung ing kana, tegese aku bisa mulih ngejawa. Nanging aku entuk layang saka awakmu ngabarake yen awakmu arep ningkahan. Bisa kok bayangke ajure atiku ngerteni awakmu pranyata ora setya…,”

“Masya Allah, aku ora tau ngirim layang kaya ngono, Mas? Malah layang-layangku sing ora tau mbok wales. Nanging ngono, aku tansah setya marang awakmu, kamboja kuwi seksine,” ujare Esthi kaget. 

Dheweke lagi ngerti ana crita kaya ngono. Dheweke paham, mungkin iku rekayasa ibune biyen supaya dheweke ora ngarep-ngarep Wimbadi lan gelem ningkah karo Pramono.

“Awakmu ora tau kirim layang marang aku..? Apa…?,” Wimbadi bisa nggraita. Layang-layang kuwi ora tau tekan marang sing dituju.

Wimbadi nerusake critane “Aku ora sida mulih, ora sida ngejawa, nanging sawetara wektu manggon ing Aceh. kabeneran ana tugas maneh, dadi bisa nglalekake lara atiku. Wektu kuwi, aku duwe kanca raket tilas GAM sing tansah diburu wong-wong kang rumangsa dikhianati dheweke. Ngerti ana bebaya, anake wadon kang isih bayi dikon ngrumat aku, kon nggawa menyang Jawa, akhire aku mulih ngejawa. Supaya ngilangi tlacak, jenenge anak iku tak ganti Indras, tak gulawenthah kayadene bocah Jawa. Aku uga ora golek kabar bab awakmu. Wis dudu hakku maneh. Pikirku wektu iku awakmu wis bagya karo wong liya, ora ngerti yen critane kaya ngene,”

Wong loro padha meneng, Esthi isih mingseg-mingseg, sajak nggetuni lakon uripe. “Iki kabeh wis dadi garising pepesthen, Es. Arep dikaya ngapa yen awake dhewe ora jodho ya tetep ora jodho. Gusti sing wenang nemtokake nasib kawulane, ora prelu digetuni,” Wimbadi coba nglipur.

Esthi amung manthuk. 

“Bapak pripun, ta? Ngendikane badhe nyuwun winih jambu peking kok malah asik teng mriki mawon?” Indras ujug-ujug mrana mrono.

“I..iya, Nduk, iki mau asik jagongan karo Bu Esthi. Lak tenan ta, Bu Esthi iki kancane bapak sekolah biyen.”

“Lah, ibu ki kagungan kanca lawas top kados Pak Wim ngaten mboten nate criyos?” Danan melu nambahi rembug.

“Ya kene-kene, lungguh kene kabeh, ibu dak crita. Ibu karo Pak Wim iku biyen…..,”

Langite katon mendhung, sedhela maneh udan. Angin tumiyup kuwawa nggugurake kembang-kembang kamboja ing plataran iku. Kembang-kembang pasren sore iku dadi seksi menawa ana ati kang wus ora kegubet mendhung maneh. 

Mendhung lan udan sasuwene iku wus ganti dadi kluwung. Kluwung pancen metu keri, sapungkure udan, nalika bagaskara ngatonake sunare.

***

 

Cerita Anak – Pensil Warna untuk Diandra

Pensil Warna untuk Diandra

Cerita anak : Impian Nopitasari

Versi Cetak: Kedaulatan Rakyat, Juli 2017

Narator: Indah Darmastuti

download

Intan dan Diandra adalah teman sekelas di TK Tunggak Semi. Mereka berdua adalah sahabat yang sering melakukan aktivitas bersama-sama. Meskipun Intan adalah anak orang berada, dia tidak malu berteman dengan Diandra yang anak tukang becak dan buruh cuci. Setiap hari mereka berangkat sekolah bersama-sama diantar bapak Diandra yang kebetulan becaknya menjadi langganan keluarga Intan.

Intan dan Diandra suka menggambar dan mewarnai. Diandra sering diajak ke rumah Intan untuk mewarnai bersama. Intan punya banyak buku mewarnai dan pensil warna serta crayon yang bagus-bagus. Intan tak segan untuk meminjamkannya kepada Diandra.

“Ah andai aku punya pensil warna seperti Intan,” ujar Diandra dalam hati. Diandra merasa sedih karena pensil warna kepunyaannya sudah pendek dan warnanya sudah tidak lengkap. Dia tidak berani minta kepada orang tuanya karena penghasilan orang tuanya yang pas-pasan, kadang kurang.

Suatu hari di sekolah ibu guru mengumumkan kalau ada lomba mewarnai yang diadakan oleh taman baca setempat. Semua murid boleh mengikuti lomba tersebut. Intan senang sekali mendengarnya.

“Diandra, kamu ikut lomba mewarnai juga, kan?” Tanya Intan kepada Diandra.

“Sebenarnya aku ingin ikut, tapi..,” jawab Diandra ragu-ragu.

“Kamu harus ikut Diandra, nanti berangkat bareng aku ya?” ajak Intan penuh harap.

Diandra lama terdiam. Dia ingin ikut lomba tersebut, tapi dia malu karena tidak punya pensil warna yang bagus. Di tempat lomba pasti pesertanya bagus-bagus peralatannya, pikir Diandra. Diandra memupus keinginannya untuk ikut lomba.

***

Hari diadakan lomba pun tiba. Dari pagi Intan sudah semangat untuk mengikuti lomba tersebut. Setelah mandi dan sarapan, Intan berangkat diandratar ayah dan ibunya. Sebelum ke tempat tujuan, mereka mampir ke rumah Diandra untuk menjemputnya.

Sesampai di rumah Diandra, mereka hanya bertemu dengan ibu Diandra yang akan berangkat memburuh cuci.

“Maaf, Pak, Bu, Nak Intan, Diandra tadi sudah berangkat ngiderin kue, ada perlu apakah?”

“Kami ke sini ingin menjemput Diandra, Bu. Apa Diandra tidak bilang kalau ada lomba mewarnai?” ayah Intan menjelaskan sekaligus bertanya.

“Wah, lomba apa, ya? Diandra tidak pernah bilang, Pak. Dia hanya bilang kalau ingin membantu orang tuanya lebih giat lagi agar bisa membeli pensil warna, karena kebetulan pensil warna miliknya sudah tidak layak lagi, kami belum bisa membelikannya,” ujar Ibu Diandra dengan wajah yang sedih.

Intan juga ikut sedih. Tapi dia harus tetap berangkat. Mereka mohon diri.

Sesampai di tempat lomba, peserta sudah banyak sekali. Tak lama kemudian, panitia memberikan arahan jalannya lomba. Lomba pun dimulai. Intan mengikuti lomba dengan semangat, ayah ibu juga memberi semangat untuk Intan.

Waktu lomba pun selesai. Panitia mengumpulkan hasil karya peserta dan mengumumkan hasilnya berapa jam kemudian. Jeda untuk penjurian diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik untuk anak-anak.

Intan berhasil mendapat juara 3. Walau tidak juara 1 tapi ayah ibu tetap senang. Yang paling penting, Intan sudah berusaha dan bahagia mengikuti lomba dan bertemu teman-teman baru. Intan mendapat hadiah uang pembinaan dan satu set alat mewarnai, pensil warna dan crayon yang bagus-bagus.

“Ayah, antar Intan ke rumah Diandra, dong, pasti dia sudah di rumah,” pinta Intan.

Ayah pun menuruti Intan, setelah sebelumnya mereka mampir untuk membeli oleh-oleh untuk Diandra.

Diandra senang sekali menerima kunjungan Intan sekeluarga, dia berterima kasih untuk oleh-olehnya.

“Diandra, ini untuk kamu,” kata Intan sambil memberikan hadiah pensil warna kepada Diandra.

“Tapi..ini hadiah lomba kamu, Ntan?” kata Intan ragu-ragu

“Tidak apa-apa, aku sudah punya banyak. Itu buat kamu saja, biar lain kali kita bisa ikut lomba bareng, karena kamu sudah punya pensil warna,” kata Intan.

“Terima kasih, Intan,” kata Diandra sambil memeluk Intan.

Ayah Ibu Intan juga senang melihat Intan dan Diandra berpelukan. Mereka berdua senang Intan tumbuh menjadi anak yang baik dan suka berbagi kepada sesamanya yang lebih membutuhkan.

 

Cerita Anak – Hayun Ingin Jadi Juara

Hayun Ingin Jadi Juara

Cerita Anak: Impian Nopitasari

Versi Cetak: Kedaulatan Rakyat, November 2015

Narator: Indah Darmastuti

download

Sudah sebulan Hayun berada di kota Perth, Australia. Ibu Hayun harus melanjutkan studi ke negeri kanguru tersebut. Bapak Hayun juga ikut serta. Hayun senang sekaligus sedih, senang karena bisa ikut bertualang bersama orang tuanya di luar negeri, tapi juga sedih karena harus meninggalkan Bantul, kota yang dicintainya, meninggalkan teman-temannya, ikut bapak ibunya ke luar negeri, berarti harus pindah sekolah juga.

“Hayun senang di sekolah baru?” tanya bapak suatu hari.

“Senang, Pak, teman Hayun baik-baik, ibu gurunya juga ramah. Hayun senang, walau kadang masih nggak ngerti bahasanya.” cerita Hayun.

Bapak Hayun tersenyum senang mendengar cerita anaknya. Ketika Ibu Hayun harus belajar di kampus, bapak yang menemani Hayun belajar atau bercerita. Hayun juga senang mendengar bapaknya bercerita tentang pekerjaannya sebagai supir truk. Sekali dua kali kalau ada kesempatan, Hayun diajak naik truk bersama.

“Pak, bulan depan Hayun ada lomba lari antar kelas. Hayun ingin jadi juara, seperti bapak,”

“Hayun ingin juara berapa?” tanya bapak.

“Juara satu dong,” kata Hayun semangat.

“Kalau begitu, Hayun harus rajin berlatih,”

“Siap bos!”

***

Beberapa hari ini Hayun memang rajin berlatih berlari. Hari ini Hayun ditemani ibu yang kebetulan libur kuliah. Hayun berlari di sekitar rumah, di taman, bahkan saking semangatnya, Hayun sering mimpi berlari.

“Bu, pokoknya Hayun harus jadi juara satu,” kata Hayun pada ibunya. Mereka sedang duduk-duduk istirahat di taman kota.

“Bagus, Hayun harus semangat, tapi jangan lupa yang lain ya. Belajar, makan dan istirahat yang cukup.” Pesan ibu.

“Oke, bu,”

Hari dilaksanakan lomba lari pun tiba. Sekolah ramai sekali. Bapak Ibu Hayun ikut serta memberi semangat. Mereka tak henti-hentinya bertepuk tangan melihat aksi Hayun ketika berlari. Peserta lain pun tak kalah semangatnya. Akhirnya Hayun berhasil masuk final.

Bapak Ibu semakin semangat menyoraki Hayun. Hayun berlari melawan Amber, Joanne dan Ling yang tak kalah cepatnya. Tepuk tangan semakin meriah ketika masing-masing peserta tiba di garis finish. MC pun memanggil para juara 1, 2, dan 3 untuk naik ke atas podium.

Amber juara 1, Ling juara 3, sedangkan Hayun mendapat juara 2. Bapak Ibu Hayun tersenyum bangga melihat ibu guru mengalungkan medali.

“Selamat Pak Iqbal, Bu Nurul, Hayun berhasil menjadi runner up,” Bu Erica menyalami bapak ibu Hayun.

“Terima kasih Bu Erica,” kata bapak ibu.

Bapak ibu gembira, mereka mengajak Hayun jalan-jalan seusai acara sekolah. Tapi Hayun malah terlihat murung.

“Kenapa Hayun? Bukannya Hayun seneng dapat juara?” tanya bapak yang heran dengan sikap Hayun.

“Hayun sedih, Pak, Hayun nggak dapat juara 1, Hayun pengennnya kan dapat juara 1, bukan juara 2,”

Bapak memeluk Hayun, ibu mengusap kepala Hayun. Lalu bapak berkata “Ndhuk, jadi juara 1 memang bagus, tapi juara 2 juga nggak jelek kok, bahkan kalau tadi Hayun nggak juara pun, bapak sama ibu nggak akan marah. Yang penting Hayun sudah berusaha dengan baik, Hayun semangat ikut memeriahkan acara sekolah, yang penting Hayun gembira, itu yang paling penting bagi bapak dan ibu,”

“Iya Ndhuk, yang penting Hayun sudah berusaha, Hayun membuktikan kalau anak Indonesia juga nggak kalah dengan anak luar negeri. Karena itu bapak ibu memberimu nama Memayu Hayuning Bumi agar Hayun bisa berjuang, untuk terus memperindah wajah dunia. Senyum lagi ya sayang.” Ibu menghibur Hayun.

Mereka bertiga berpelukan. Hayun sudah tidak sedih lagi. Hayun bahagia mempunyai orang tua yang sangat menyayanginya. Mereka pun meneruskan jalan-jalan menikmati sore yang indah di negeri kanguru.

***

Cerita Anak – Gara-gara Ramalan Bintang

Gara-gara Ramalan Bintang

Cerita Anak: Impian Nopitasari

Versi Cetak: Majalah Bobo, Agustus 2015

Narator: Indah Darmastuti

download

 

Sudah hampir jam tujuh pagi, tapi Aya belum juga beranjak dari tempat tidur. Mama yang dari tadi menyiapkan sarapan terus saja memanggil Aya, tapi Aya tidak menyahut. Mama mengetuk pintu kamar Aya, tidak dikunci, lalu mama masuk ke dalam kamar menghampiri Aya.

“Aya, sudah mau jam tujuh, kamu tidak pergi ke sekolah? Nanti telat lho,” kata Mama sambil menarik selimut Aya.

Aya menggerak-gerakkan tubuhnya, tapi masih malas bangun.

“Kamu sakit, Ay?” Mama bertanya lagi, Aya menggeleng.

“Ini kan hari rabu, Ma,” jawab Aya sekenanya.

“Memangnya kenapa kalau hari rabu? Ini kan bukan hari libur, Ayo cepat mandi, kamu nggak mau kan dihukum karena telat,” perintah mama.

Cepat-cepat Aya ke kamar mandi, lalu ganti baju, karena waktu sudah mepet, ia tak sempat sarapan. Bergegas ia mengambil sepedanya.

“Aku berangkat, Ma,” teriak Aya sambil memancal sepedanya.

“Ayaaa kamu belum cium tangan Mama,” teriak mama, tapi Aya sudah berlalu. Mama hanya geleng-geleng melihat tingkah anaknya.

***

Di jalan, tiba-tiba ban sepeda Aya bocor, mungkin kena paku. Ia mencari tukang tambal ban tapi belum buka, akhirnya dia menuntun sepeda hingga ke sekolah. Sesampainya di sekolah, gerbang sudah ditutup, Aya telat masuk ke sekolah. Guru piket memanggil Aya dan mengumpulkan dengan siswa lain yang juga telat masuk ke sekolah.

Karena telat berangkat ke sekolah, Aya pun telat masuk kelas. Di kelas Pak Gayuh sedang meminta siswa-siswa membuka PR matematika untuk didiskusikan.

“Aya, coba kamu kerjakan nomer 1,” perintah Pak Gayuh.

Aya bingung, karena tadi terburu-buru, dia lupa tidak membawa buku matematika. Aya tidak bisa mengerjakan. Karena kesalahan Aya, Pak Gayuh memberinya tugas tambahan dan membuat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Aya malu dengan teman-temannya. Dia ingin menangis.

Jam istirahat tiba, Aya merasa lapar karena tadi tidak sempat sarapan, dia ingin ke kantin tapi ternyata dia tidak membawa uang saku karena tadi terburu-buru. Selama pelajaran, ia tidak bisa konsentrasi hingga bel pulang berbunyi.

Aya menuntun sepedanya yang gembos, sepanjang jalan ia menangis dan menggerutu.

“Coba tadi aku tidak berangkat sekolah, mungkin tak akan sesial ini. Benar yang dikatakan ramalan bintang kemarin, hari rabu bukan hari yang baik untuk Virgo,”

Sesampai di rumah, Aya masih menangis. Mama yang kebetulan sedang ada di teras heran melihat Aya menangis dan menuntun sepeda yang bannya gembos. Mama menghampiri dan memeluk Aya.

“Sudah anak mama yang cantik, jangan menangis lagi, nanti ban sepedanya biar ditambal Pak Man. Kamu pasti lapar, mama sudah masak yang enak buat kamu,” hibur mama.

Aya menceritakan semua kejadian hari itu kepada mama. Ia kesal sekali dan selalu bilang kalau seharusnya dia tidak berangkat hari ini karena menurut ramalan bintang di majalah yang ia baca di rumah temannya, minggu ini hari rabu bukan hari yang baik untuk Virgo, tapi ia tetap berangkat ke sekolah, maka dari itu dia mendapat kesialan.

Mama tersenyum dan menasehati Aya. Mama berkata bahwa bukan ramalan bintang yang membuat sial, tapi diri Aya sendiri. Aya bangun kesiangan, tidak sempat sarapan, tidak sempat mengecek perlengkapan sekolah, PR, sepeda, padahal mama sudah sering mengingatkan. Coba kalau semua itu dilakukan, pasti akan beda ceritanya.

Aya merasa bersalah. Ia meminta maaf pada mama.

“Maafkan Aya, Ma. Aya janji tidak akan mengulanginya lagi,”

“Iya sayang, sini peluk mama,” Mama memeluk Aya, kemudian mereka makan bersama.

Aya senang sekali mama tidak marah kepadanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri supaya tidak mengecewakan mama lagi.

***

 

English Lesson – Mari Memasak

Mari Memasak

cerita karya: Impian Nopitasari

Narator: Evi Baiturohmah

download

Hari ini ibu tidak di rumah. Kak Difa mengajak Tera memasak untuk makan siang. Tera senang bisa membantu kakaknya. Kak Difa mengumpulkan bahan-bahan sambil mengajari Tera nama-nama sayur dalam bahasa Inggris. Tera mengamati kakaknya.

“Ini apa, Tera?” tanya kakaknya.

“Terong,” jawab Tera

“Benar. Terong. Bahasa inggrisnya EGGPLANT. E-G-G-P-L-A-N-T,”

“Eggplant..” Tera menirukan.

“Bagus!”

“Kalau ini apa, Kak?” tanya Tera sambil memegang kacang panjang.

“Itu kacang panjang, bahasa inggrisnya LONG BEANS. L-O-N-G-B-E-A-N-S,”

“Kalau kacang tanah?” tanya Tera

“Kacang tanah itu PEANUT. P-E-A-N-UT,”

“Peanut.” Tera menirukan.

“Kalau ini kesukaanku, Kak. Wortel. Wortel itu CARROT ya?” Tera menebak.

“Benar, Tera. CARROT. Dieja C-A-R-R-O-T,”

“Yang ini aku juga tahu. Tomat kan? apa bahasa inggrisnya?”

“TOMATO, T-O-M-A-T-O,”

Tera mengambil tiga jenis bawang “Kak, kalau ini apa ya?”

“Bawang bombay itu ONION. O-N-I-O-N.

“Onion.”

“Bawang putih: GARLIC. G-A-R-L-I-C.”

“Garlic”

“Bawang merah itu SHALLOT. S-H-A-L-L-O-T,”

“Shallot.”

“Terakhir, kak. Kalau cabai apa ya?” Tera bertanya.

“Cabai itu CHILI PEPPER. C-H-I-L-I-P-E-P-P-E-R,”

“Chili pepper,” Tera menirukan.

“Anak Pintar!!”

Tera senang belajar bersama Kak Difa. Kak Difa berjanji, besok akan mengajak Tera berbelanja ke pasar sambil belajar nama sayur dalam bahasa inggris lebih banyak lagi. Tera tidak sabar untuk menunggu esok hari tiba. []

Berbelanja ke Pasar Sambil Mengenal Nama Sayuran dalam Bahasa Inggris

Pagi ini sesuai janji, Kak Difa mengajak Tera pergi belanja ke pasar bersama. Mereka sampai ke kios sayuran. Difa mengamati kakaknya belanja sambil sekali-kali bertanya.

“Kak Difa beli bayam nih, hayo apa bahasa Inggrisnya bayam?” tanya Kak Difa.

Tera menggeleng “Belum tahu, Kak,”

“Bayam itu bahasa Inggrisnya SPINACH. Dieja S-P-I-N-A-C-H,”

“Kak Difa beli kol juga?”

“Iya. Kol atau kubis yang bahasa Inggrisnya itu CABBAGE. C-A-B-B-A-G-E,”

“Kak, Tera pengin timun,” pinta Tera.

“Bahasa Inggrisnya timun apa dulu dong?” tanya Kak Difa.

“Sebentar, Difa ingat, timun itu CUCUMBER. Tapi Tera belum tahu cara mengejanya,”

“Oke, CUCUMBER itu cara mengejanya C-U-C-U-M-B-E-R,”

“Kalau ini apa, Kak?” tanya Tera sambil memegang seledri

“Itu seledri, bahasa Inggrisnya CELERY. C-E-L-E-R-Y,”

“Kak Difa juga beli buncis. Buncis itu BEAN. B-E-A-N,”

“Kak, labunya berat nih. Nanti yang bawa Kak Difa aja ya,” kata Tera.

“Haha baiklah, Tera. Ini labu yang seperti buat Halloween itu loh. Bahasa Inggrisnya PUMPKIN. P-U-M-P-K-I-N,”

Tera menunggu Kak Difa membayar semua belanjaan. Tera senang sekali bisa ikut belanja ke pasar sambil belajar. Kak Difa janji nanti liburan sekolah akan mengajak Tera berkunjung ke kebun sayuran paman Alit.. Tera tidak sabar untuk berkunjung ke sana. Pasti akan sangat menyenangkan.

>