Rumah

Puisi Aris Rahman Yusuf
Narator Indah Darmastuti
Ilustrasi Musik Endah Fitriana

Ketika terbangun di subuh hening
ricikan air terdengar dari kamar mandi
kaubasuh kepala hingga kaki
saat usai tubuh memancar bening
Gadis kecil menggelar sajadah
berdoa meminta rumah
rumah persembahan
bukti bakti kepada orang tua
Usia masihlah belia
uang tak ada
apalagi harta
Gadis kecil lalu sibuk merangkai kata
ia susun satu per satu batu bata
ditorehkan pada kertas kosong
sebelum berangkat sekolah
kertas diberikan kepada ibu
Rumah kita telah tua, katanya
ibu, di kertas ini ada rumah baru
aku bangun dengan kata
singgahlah di situ, bu
hiasi dan isi perabotannya dengan doa
hingga usia beranjak dewasa

Mojokerto, 29042016

Golek Jalaran

Cerkak anggitan Indah Darmastuti
Kamomot ana ing Jagad Jawa, Solopos, Maret 2016
Kawaca dening: Mada Darmawan Putra
Ilustrasi Musik Endah Fitriana

Wus patang dina iki aku ana ngomah ijen, sepi lan sajak ngelangut. Esuk tangi turu resik-resik omah banjur mangkat nyambut gawe ana ing kantor asuransi. Pancen bapak lan ibuku lagi ana perlu ning omahe paklik-ku sing manggon ana ing njaban kutha, seminggu suwene. Retno adhiku ketampa magang ada ana sawijing perusahaan farmasi ing Tangerang.  

Jan-jane, yen mung perkara urip ijen lan resik-resik omah utawa gawe lawuh dhewe kango mangan, kuwi ora sepira, sing dadi mumetku ki gaweyan sing ditinggalake Retno kanggo aku. Ngopeni asu sing dadi klangenane wus antarane limang sasi.

Retno ngewanti-wanti aja nganti aku kelalen makani sedina ping papat. Ngadusi cukup rong ndina pisan. Saben-saben kirim sms isine mung ngelingake bab asu-ne. Wis, njudhegne tenan. Kaya mau esuk, tangi turu aku lagi arep ning WC, hla kok dheweke sms: “Mas, aja lali mengko Kanestren diadusi. Vitamin uga diwenehake. Eman-eman ndak lara.” Rak cilaka ta? SMS ora nakokake kamase mangan lawuh apa, sehat apa ora, ning omah dewe repot apa ora, hla kok malah jur mrentahi kon ngurus open-opene. Ndongkol tenan atiku. Nanging piye maneh, tresnaku karo adhiku ontang anting ki ya ra kira-kira. Dadi nalika dheweke kandha yen ketampa magang, aku seneng tenan. Ora dadi ngapa yen kudu ajar urip menyang kutha liya, kabeh kudu ditatagi kanggo sangu urip. Nanging aku kaget lan ora nyangka babar blas, menawa seneng dan dukunganku kuwi kudu ditebus nganggo ribet rekasa lan mangkel kaya mengkene. Ngurusi asu.

            “Tulung diopeni dhisik, asu-ku ya mas. Mung telung sasi. Kanestren ora gampang rewel lan wus mapan kok.”

            “Asem! Kuwi abot ya Ret! Mbok kana dititipake kancamu utawa digawa menyang penitipan asu. Wus ngono njenengke asu kok ya kaya jeneng obat panu. Apa ora ana jeneng liya tho?”

            “Weee….. obat panu piye ta, kuwi ana sujarahe ya maaass… asu ras Chihuahua kok dipadhakne obat panu.” Retno sajak mengkel. Aku tetep njegadhul.

“Eh Mas.. bab jeneng kuwi, bareng aku mudeng jebul kuwi arane bojone Semar nggon Punakawan kae. Kanestri. Ning kerep sinebut Kanestren.”

            “Hla, malah pelecehan kuwi jenenge.”

“Hla wes kebacut. Karo meneh aku njupuk jeneng kuwi amarga asu kuwi sing menehi kancaku bule  sing manggon ana ing kutha Cannes, Perancis.” ngono pembelane Retno.

            Wis embuh. Pokoke aku mangkel, nanging uga ngalah karo adhiku. Sida asu kuwi sing ngopeni aku antarane telung sasi. Nanging yen tak tinggal nyambut gawe, ibuku sing ngurus pangane Kanes.

Sing dadi ati maneh, lan banget njudhegne yaiku wektu Retno meling supaya pendhak Minggu esuk, aku kudu nggawa Kanes menyang Car Free Day, pase ana ing cedhak Sriwedari. Amarga ing kana, saben minggu, wong-wong kang duwe asu pada ngumpul. Aku rada kaget. Jebul ning kutha Sala iki uga ana geng per-asu-an kaya ning kutha-kutha negara manca.

            “Ndolanke asu kuwi ya penting hlo mas… ben kenal karo kancane sapadha asu. Jal awakmu yen suwe ra ketemu kanca-kanca kae piye rasane?”

            “Kuwi asumu, dudu asuku.”

            “Halaahhh.. mung njaluk tulung ngono we kok… Ing kana rena-rena ras-e hlo mas. Ana bulldog. Ana pudel, Dalmatian, ras Akita. Uga ana kaya jenis asuku iki, Chihuahua. Wes tha… mengko awakmu mesthi seneng nonton asu maneka warna. Lucu-lucu tenan. Aku ra ngapusi.”

            “Ret! Pancen kebangeten kok kowe ki. Tega-tegane ngakon kamasmu angon asu. Isa suwek-suwek raiku menawa ketemu kancaku. Arep dadi kepiye awakku dipoyoki menawa aku ngeterake asumu srawungan karo asu liya. Wes, aku pilih mbok kon umbah-umbah telung ember timbang mbok kon angon asu.”  

            “Yowis, Mas. Ora usah saben Minggu. Aku mung njaluk raketang pisan utawa pindo wae, terno asuku menyang CFD. Mengko menawa magangku wus rampung, awakmu tak tukokake jaket apik byanget. Piye? Gelem ya mas?” ngono Retno ngrayu aku. Aku mung meneng wae. Nanging banjur gogloh atiku nalika deweke nyedhak banjur ngesun pipiku. Asem!

            Sida Minggu esuk kuwi, kanthi ati anyel aku tangi lan gage resik-resik omah, banjur njupuk pit saperlu angon Kanes menyang CFD. Wes, pisan iki wae. Sing baku aku wus ngluari janji karo adhiku. Dak kandel-kandelake raiku. Ndemimil ndonga muga-muga ora kepethuk kancaku.

            Tenan. Ana ing cedhak Sriwedari, penere ngarep gedhung Graha Wisata, akeh asu maneka warna lagi dingon karo sing duwe. Bocah enom-enom. Lanang lan wadon, ayu-ayu lan bagus-bagus. Senalika aku bingung. Gugup kudu kepriye. Kanes jingkrak-jingkak. Rante dak cekel kenceng supaya Kanes ora mbradat.

            Sawuse aku nyendhekake pit onthel, aku nuntun, ngetutake laku asune Retno. Tak akoni aku rada grogi. Dak ulati meneh kaos oblongku werna soklat tuwa, lan kathok cendhakku werna soklat enom. Bareng tak tamat-tamatake, kok aku kembaran karo asune Retno. Kanes ki wulune werna putih, soklat enom lan soklat tuwa. Dhewe konyal-kanyil sajak kangen banget karo kanca-kancane. Suwara jegog maneka warna. Jroning atiku, gembrundel, anyel karo Retno.

            Wis, becike aku rada ngadoh wae. Aku tuku roti, banjur lungguh ana pinggiran dalan. Nyawang-nyawang pawongan kang rena-rena. Malah ana arak-arakan kaya demo. Padha dandan jaritan karo nggawa-nggawa tampah ditulisi: “Sala Damai, Sala Permai.” Hla rumangsane lagi perang pa? kok kon damai? Ana-ana wae. Aku ngicipi roti, Kanes nyawang aku sajak pingin. Roti dak cuwil-cuwil, dak uncalake menyang Kanes. Langsung sikat entek.

            Dumadakan, ana wadon nyedak ing panggonanku lungguhan. Dheweke uga ngetutake asune. Lumayan gedhe. Aku ora ngerti kuwi ras apa. Werna ireng nanging sajake ora galak. Aku nggraita menawa asune wong wadon mau sajake ngesir asune Retno. Katitik asu sakeloron wus pada cedhak-cedhak kenalan lan banjur uleng ning ndalan. Aku kaget, gugup lan ora ngerti kudu piye. Banjur wong wadon mau njaluk rante sing tak cekel. Dheweke nyekeli rante loro.

            “Asune jenenge sapa mas?” pitakone karo mengo nyawang aku. Swarane alus. Lambene tipis lan irunge mancung apik.

            “Kanes.” Wangsulanku rada grogi.

            “Apik. Lucu lan resik. Chihuahua pancen lucu. Tuku pira?”

            “Kuwi sing menehi kancaku. Saka kutha Cannes. Mulane dak jenengke kanes.” Batinku seneng, bejane Retno wus crita bab jeneng lan asale asune. Nanging yowes ben wae, tak daku si Kanes kuwi. Nanging aku wegah nyebut kanestren. Kanggoku, kuwi jeneng ora keren blas.

            “Wah. Top. Iki sajake asuku nemu kanca.” Dheweke mendhek banjur ngepuk-puk asune.

            “Sapa jenenge?”

            “Nero.” Wangsulane wong wadon mau tanpa noleh ning aku. Aku judheg. Wong-wong ki yen nengeri asu kok sakarepe dhewe. Asune Retno dijenengke kaya bojone Semar. Iki asune wong wadon ayu lencir kuning dijenengke pada karo kaisar Romawi sing gendheng. Piye ora gendheng wong kutha Roma diobong nganti ludes.

            “Saben minggu mrene ya, mas? Kok aku kok ora tau ketemu.”

            “Iya. Kala-kala ning kene, kala-kala ning sisih kana.” Wangsulanku ngawur. Dheweke mesem, manis ra eram. Kathok cendak jin biru lan singlet putih kuwi nggarahi aku kesengsem. Aku pingin banget ngerti jenenge. Nanging bingung olehku arep takon.

Dumakadan dhewe lungguh ning jejerku, banjur celathu:

            “Asuku sajake duwe chemistry karo asumu, Mas.” Aku manthuk lan mbatin, aku uga pingin awakmu duwe chemistry karo awakku, cah ayu. Ayune tumpuk undung.

            “Jenengmu sapa mbak?”

            “Nawangwulan.” Wuihh.. pantes. Midodari tenan ki. Midodari lagi angon asu.

            “Jenengmu apik banget, mbak. Kaya bojone Jaka Tarub.” Dheweke mung mesem lan ora takon genti sapa jenengku. Hla rak lucu menawa aku langsung omong sapa jenengku tanpa ditakoni. Mulane aku meneng wae.

            “Sekolah apa kuliah, Mbak?”

            “Aku kuliyah, Mas.” Wangsulan ngono dheweke karo menga-mengo. Banjur ndeleng aku tumuli kandha:

            “Aku titip Nero sedela mas, aku pingin es coklat kae.”

            “Wes, aku wae sing tuku. Tunggunen sedela.” Aku banjur mangkat, Kanes tak tinggal karo bacah wadon mau. Nalika aku bali, Kanes ana ing pangkune Nawangwulan. Dielus-elus sajak ndemenakake. Aku meri. Pingin rasane nggenteni Kanes.

            “Maturnuwun ya, Mas.” Kandhane Nawang karo nampani es sing dak lungake. Wektu sabanjure, aku lan Nawang wus crita-crita akeh. Ora krasa menawa srengenge wus dhuwur. Aku lan Nawang banjur mingset lan mulih.

            Ning sajroning laku mulih kuwi, aku ngguya-ngguya semu ngampet. Seneng banget atiku. Gek kepriye suwarane Retno menawa aku crita bab iki. Tekan ngomah aku dadi nggatekake banget karo Kanes. Dak lus-lus dak rumati lan rasane ora sabar nunggu dina Minggu.      Lan Minggu iku, aku luwih esuk anggonku tangi, nganti ibuku gumun. Sumringah ora kaya sakdurunge. Aku matut-matut klambi, lan ngarep supaya Nero kangen karo Kanes. SMS saka Retno sing ngelingake bab asu-ne tak wangsuli cekak: “Siyaappp!!!”

            Aku mangkat menyang CFD. Lungguh ana papan sing seminggu kepungkur dak anggo lungguh. Tenan, Nawangluwan rada mlayu keseret karana Nero sajak wus ngaampet kangen. Aku ngguyu, dheweke uga ngguyu. Aku nukokake es kaya seminggu kepungkur, lan aku uga jagongan maneh karo Nawang. Pingin rasane Retno nambah wektu magang, lan ngarep uga Nero ora selingkuh karo asu liya.

            Ngono wus mlaku telung minggu anggone aku angon asune Retno. Lan telung minggu uga aku ketemu lan jagongan karo Nawang. Minggu kaping papat kuwi aku sangsaya sumringah. Aku wus sangu cemilan rada akeh, lan nyepakake rembugan sing dak rasa nyenengke kanggo Nawang. Aku adus kanthi seneng, pit wus dak lap nganti kempling. Kanes uga sumringah kaya aku. Buntute kopat-kapit, wira-wiri, konyal-kanyil. Krasa menawa sedela maneh bakal ketemu yang-e.

            “Kok sregep men tho Pri?” Pitakone ibu karo gumun.

            “Retno ki hlo Bu. Meling supaya asune di-ngon ning Car Free Day saben minggu. Karo meneh dak rasa pancen bener menawa asu ki uga kudu ditemokake karo kanca-kancane. Jadi ya, aku kudu sabar lan ngalah nurute pemalinge Retno. Kanes ben seneng.” Ngono wangsulanku. Ibuku mung ngguyu banjur mlaku menyang kolah.

            Kaya adat sabene, aku wus nongkrong ning ngarep Plaza Sriwedari. Karo nontoni wong-wong sing pada golek hiburan lan jajanan ning CFD, aku pasang gaya sing dak rasa paling macho. Wes rada sawetara aku nunggu, Nawang lan Nero durung katon. Atiku ngarep, muga-muga Nawang ora ana apa-apa.

Dumadakan Kanes jingkark-jingkrak. Aku ngerti kuwi tandane ambune Nero wus kaendus. Atiku deg-degan. Apa maneh wektu krungu jegog-e Nero. Aku sangsaya deg-degan. Kamangka mung jegog-e Nero, dudu guyune Nawang, nanging atiku ora isa dicolong. Blaka suta, aku kangen banget karo Nawang.

            Nanging aku mlongo, amarga dudu Nawang sing nuntun Nero. Aku isih kami tenggengen wektu Kanes wus kangen-kangenan karo Nero. Uleng menyang ndalan. Wong sing nuntun Nero mau banjur nyedhaki aku. Aku merinding, amarga wong sing nuntun Nero wus ganti pawongan lanang gedhe dhuwur, lengene di tato naga, rambute rada dawa.

            “Panjenengan sinten mas?” pitakonku nalika wong mau ngajak ngguyu aku.

            “Kula ingkang kapsrahan nglatih asu punika. Asu Kintamani punika wiwit sekawan dinten kepengker sampun kula latih. Lajeng Mbak Nawang paring dhawuh menawi saben Minggu enjing supados dipun beta mriki saperlu panggih kaliyan Chihuahua.”

            “Duh, asu…asu..” swara batinku karo ndeleng Kanes lan Nero sing isih uleng kangen-kangenan. Asu keranjingan. Sapenake ngumbar kasmaran, ora bakal nggagas aku sing ndeleleg. Larane ki ning kene!! bengoke atiku. []

Pesan Bu Aini

Cerita anak Reski Indah Sari
Versi cetak Gora Pustaka Indonesia 2019
Pencerita Indah Darmastuti
Ilustrasi musik Endah Fitriana

Guru baru itu terus melangkah menyusuri lorong-lorong kelas. Buku-buku tebal sudah ia pegang sejak turun dari mobil angkutan umum. Penampilannya biasa saja, tidak ada bedak, lipstik, dan alis tebal yang menghiasi wajahnya. Tidak ada cincin, jam tangan atau pun gelang emas yang ia kenakan. Ia sangat sederhana.

“Wahh, di sekolah kita ada guru baru, Gin.”

“Iya, Nai. Aku juga melihatnya. Kalau tidak salah, namanya Bu Aini, guru Bahasa Indonesia di kelas empat.”

“Senyumnya manis sekali, yahh. Semanis gula aren di kampung kita. Hehehe.”  jawab Gina sambil tertawa kecil.

*

Bu Aini selalu masuk ke sebuah ruangan yang sepi, ruangan itu sudah tiga tahun tidak difungsikan. Aku sering mendapai Bu Aini menyapukan jemarinya di sepanjang rak buku. Ia merapikan buku-buku yang berdebu, buku-buku itu ia susun sepenuh hati.  Bu Aini selalu bilang kalau perpustakaan adalah ruang ajaib. Perpustakaan bisa mengenalkan banyak hal, ruang yang dipenuhi kata-kata indah seisi dunia.

Bapak Kepala Sekolah pernah memandang Bu Aini dengan kesal. Bu Aini masih terus merapikan buku-buku tua yang mulai termakan rayap.

“Apa yang Bu Aini lakukan di sini?”

“Saya sedang  merapikan buku-buku perpustakaan, Pak.”

“Ini ruangan yang tidak difungsikan lagi. Bu Aini pergi saja mengajar.”

“Astagaaa. Maaf, Pak. Saya benar-benar lupa. Tapi ini perpustakaan, Pak. Anak-anak harus dekat dengan buku. Anak-anak harus rajin membaca.”

“Ah, cukup. Terserah Ibu saja.” Kepala Sekolah pergi begitu saja, Bu Aini terlihat cemas. Ia melupakan waktu mengajarnya karena merapikan perpustakaan.

*

Bu Aini selalu mengerti apa yang kami inginkan, entah dengan cara apa. Saat ajakan pertama, kami selalu menolak untuk datang ke perpustakaan, tapi Bu Aini  selalu menang dengan cara yang tak pernah bisa dimengerti. Aku tahu kalau Bu Aini sudah sepenuh hati mengubah perpustakaan menjadi tempat mengagumkan seperti saat ini. Aku juga tahu kalau Bu Aini telah mengeluarkan uang pribadinya demi merenovasi perpustakaan di sekolah kami.  Lukisan, buku-buku baru, dan warna ruangan sangat menarik perhatian kami

Seluruh siswa mulai berkunjung ke perpustakaan setiap jam istirahat. Tempat ini benar-benar ajaib, semakin hari semakin ramai, perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan untuk semua siswa.

“Nailah….” sahut Bu Aini.

Ia tersenyum lebar saat melihatku dan beberapa teman lainnya membaca buku di perpustakaan.

“Terima kasih untuk hari ini. Besok datang lagi, yaaaah.”

“Iya, Bu. Pasti.”

*

Tapi, aku benar-benar terlambat. Hari itu aku melihat Bu Aini berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah di kantor, aku belum mengerti maksud mereka. Bu Aini mulai berjalan keluar, pergi dan tidak menoleh lagi. Semakin jauh, tubuh Bu Aini pelan-pelan mengecil dan hilang di lorong kelas. Aku terlambat sadar kalau Bu Aini benar-benar berhenti menjadi guru di sekolah kami

“Tolong jaga perpustakaan. Rajinlah membaca, Nak!”

Hanya kalimat itu yang aku temukan di atas meja Bu Aini.

“Hmm. Ini tidak lucu. Ini jahat.” aku menggumam.

Aku menelan ludah yang terasa pahit, susah payah menguatkan diri. Aku maju selangkah dan merapikan buku-buku yang berserakan di perpustakaan.

Dua bulan benar-benar singkat bersama Bu Aini. Semenjak Bu Aini pergi, aku selalu duduk di lantai dengan punggung yang bersandar di dinding. Perpustakaan terasa berbeda, kami selalu terdiam. Tak ada senyum yang dulunya meneduhkan hati kami, tak ada tatapan yang menguatkan kami, tak ada kata-kata  ajaib yang menyihir kami lagi.

Banyak buku-buku cerita yang menarik perhatian kami untuk ke perpustakaan. Buku-buku baru dengan gambar yang beragam selalu kami lihat bergantian. Menghidu halaman buku-buku  juga sangat menyenangkan. Bu Aini pernah berpesan, kalau sesama manusia itu harus sipakainge. Dalam bahasa Bugis, sipakainge  itu berarti saling mengingatkan dalam kebaikan. Membaca itu baik, dan mengajak orang lain membaca adalah mengajak pada kebaikan.

“Terima kasih untuk hari itu, Bu.”

Aku berjanji akan rajin membaca dan menjaga buku-buku di perpustakaan.

***

Berburu Kupu-kupu

S. Gegge Mappangewa
Versi cetak Antologi Memetik Keberanian, Gora Pustaka Indonesia 2019
Narator Indah Darmastuti
Ilustrasi Musik Endah Fitriana

Peserta perkemahan SD Plus Al Ashri akhirnya tiba di Bantimurung.  Semua murid  sangat senang karena  selain terkenal dengan air terjun dan guanya, kawasan  wisata ini juga dikenal sebagai tempat penangkaran kupu-kupu.  Aneka spesies kupu-kupu ada di Bantimurung, bahkan beberapa jenis kupu-kupu langka dunia sering didapatkan terbang di sini.

Dede sudah hendak berlari untuk melihat-lihat kupu-kupu yang diawetkan dan dijual di pinggir jalan tapi Pak Bahtiar melarang lewat speaker megaphone.

“Seluruh peserta perkemahan, tidak meninggalkan kelompoknya!”

Langkah Dede.

“Seluruh komandan regu, langsung mengatur barisannya. Regu putra di samping kanan saya. Putri di sebelah kiri. Jangan lupa, barang-barang disimpan di samping  barisan masing-masing.”

Selain pemandangan air terjun yang jatuh dari tebing tinggi, peserta perkemahan juga  terkesima dengan  kupu-kupu yang terbang  bebas di atas kepala mereka.

“Woow…cantiknya! Masyaallah!” puji Gita saat seekor kupu-kupu bersayap biru kombinasi putih terbang di depannya.

“Air terjunnya juga  indah, tuh sana, tinggi sekali!” teriak Zahira.

“Menurut Pak Bahtiar, besok sebelum pulang, akan ada acara mandi-mandi di bawah air terjun….” ucap Gita sambil terus melangkah bersama teman regunya.

“Asyiiikkkkk…!” seru mereka satu regu.

***

Hari kedua. Mencari jejak.

Regu Kijang, regu Dede dan Rahmat mendapat giliran berjalan paling terakhir. Sepanjang perjalanan, setiap regu akan memecahkan kalimat sandi. Namun, Dede dan Rahmat sudah punya misi lain. Sengaja mereka berdiri di barisan paling terakhir agar   bisa keluar dari barisan untuk mencari kupu-kupu.

“Duh, perutku mules!” Dede bersandiwara. “Kalian duluan aja, saya mau  buang air dulu. Rahmat temanin saya ya!” lanjutnya sambil mengedipkan mata.

Temannya yang lain tak curiga. Mereka berangkat duluan, sementara Dede dan Rahmat mengambil jalur lain. Belum beberapa menit berjalan mereka sudah menemukan kupu-kupu kuning yang terbang rendah.

“Tuh sana, De! Cantik sekali!”

Mereka sudah menyiapkan stoples plastik bening yang tutupnya dibocori untuk menyimpan kupu-kupu yang sudah tertangkap. Sementara alat penangkapnya, mereka buat dari  plastik bening yang diikat berbentuk  stoples tanpa tutup kemudian diberi kayu panjang.

Mereka melangkah pelan. Kupu-kupu yang diincarnya sedang hinggap di rumput berbunga. Dede melangkah hati-hatisambil menjulurkan kayu panjang yang ujungnya berupa perangkap kupu-kupu.

Satu… dua… tiga… happp…! Berhasil.

“Alhamdulillah…. Cepat, Rahmat! Cepat masukkan stoples!”

Rahmat berlari ke arah kupu-kupu yang terperangkap dan memasukkannya ke dalam stoples.

“Cantik sekali…! Cari lagi, yuk!”

Mereka berjalan lagi ke dalam hutan. Mengejar kupu-kupu biru yang lebarnya  hampir sama dengan telapak tangannya. Sayangnya, kupu-kupu yang dikejarnya kali ini tak pernah terbang rendah, jadi susah untuk ditangkap.

“Kejar terus aja, De! Kayaknya kupu-kupu ini langka lho, lebar sekali!”

Semak belukar mereka lompati, berlari dengan mata mengarah ke kupu-kupu membuat mereka sering terjatuh karena kaki tersangkut rumput  yang merambat, hingga akhirnya kupu-kupu yang dikejar itu menghilang. Tanpa mereka sadari, mereka  terlalu dalam masuk ke hutan.

Kuweekkk…,kweeekkk….

“De, suara apa itu?”

Keduanya kemudian melihat ke sekeliling. Tak ada yang didapatkannya kecuali hutan lebat.

Kuweekkk…,kweeekkk….

Mereka secara bersamaan menghadap ke atas, dan didapatkannya kawanan monyet di atas pohon. Dede yang usil kemudian melemparinya dengan batu kecil dan tanpa pernah diduga, monyet itu melemparinya dengan buah pohon liar. Tak hanya membalas dengan melempar, suaranya yang semakin keras ternyata memberi isyarat kepada monyet lain untuk terus berdatangan. Mereka melempari  Dede dan Rahmat, bahkan ada yang berani turun  lebih rendah untuk mencakar Rahmat dan Dede.

Keduanya lari terbirit-birit, sementara suara monyet semakin ramai melompat di atas pohon, tepat di  atas mereka berlari.  Dede kemudian mengambil kayu yang dipakai sebagai  alat penangkap kupu-kupu. Kayu panjang itu dipukul-pukulkan ke arah monyet, hingga monyet ketakutan.

“Kita hampir mati dicakar monyet,”

“Tapi, De! Sepertinya sudah hampir sore….”

Dede mencari matahari yang terlindung pohon lebat sehingga tidak terasa kalau mereka sebenarnya sudah lama sekali berada di dalam hutan. Dede yang pemberani itu, kini mulai menampakkan wajah cemas. Semakin lama mereka berjalan, hutan malah semakin lebat.

“De, sepertinya ini bukan jalan pulang,” Rahmat sudah setengah menangis.

Suasana dingin  mulai  menyerang pertanda sore semakin mendekati malam. Hutan juga sudah mulai gelap.

“Rahmat, kamu punya bekal nggak, lapar nih,”

“Tasku cuman berisi stoples tempat kupu-kupu….”

“Kalo gitu, kita coba jalan ke arah sana….”

Semakin lama dia berjalan, semakin lelah, juga semakin gelap. Bukan karena hutan yang semakin lebat, tapi karena malam sudah mulai datang.     

“Istirahat dulu, De! Capek. Saya juga lapar sekali,”

Dede yang merasakan hal yang sama, memilih duduk dan bersandar di sebatang pohon besar. Malam benar-benar telah turun. Dede dan Rahmat sudah menangis ketakutan. Kini, mereka  baru menyesal telah melanggar aturan mencari jejak.  Terbayang di kepalanya, dia akan dimangsa binatang buas malam ini. Tenaganya pun semakin habis. Lagi pula, dia tak tahu jalan pulang, semakin dia berjalan, yang didapat hanyalah hutan yang semakin  lebat.

“Teman-teman pasti sudah pulang ke Makassar,” Dede terisak.

“Kita jalan lagi, yuk! Daripada tinggal di sini, bisa-bisa kita dimangsa binatang buas.”

 Mereka memaksakan diri untuk  berdiri dan berjalan lagi. Berkali-kali mereka terjatuh karena  kaki tersangkut.  Mereka tak melihat apa-apa karena  cahaya bulan tak bisa menembus hutan berpohon lebat. Mereka berjalan sambil menangis dan berteriak meminta tolong. Dalam hati, mereka berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya yang melanggar aturan.

“Toloooonngngng…,” teriaknya bergantian dengan suara yang serak karena bercampur tangis.

Tak ada balasan kecuali suara rayap malam yang bersahut-sahutan. Tapi dia tetap berusaha, berjalan dan berjalan terus untuk keluar dari hutan itu. Dalam hati pun mereka selalu berdoa agar diselamatkan.

“Rahmaaaaatt….”

“Deeeedeeeeee….”

“Ada yang memanggil-manggil, De!”

Mereka semakin mengeraskan suaranya minta tolong.  Dalam hati mereka bergembira dan bersyukur. Tapi begitu suara orang-orang yang memanggilnya mendekat, mereka ketakutan lagi. Suara-suara itu bukan suara gurunya, juga bukan suara teman-temannya. Mereka membawa obor.

“Jangan-jangan mereka penghuni hutan ini,” bisik Dede.

“I…iya, mereka pasti akan menangkap lalu membakar kita untuk disantapnya….”

Orang-orang yang memanggilnya tadi semakin mendekat ke arahnya. Dede gemetar. Rahmat  sudah ngompol ketakutan. Mereka pingsan berdua saat orang-orang  yang mendekat ke arahnya itu.

***

Saat terbangun, Dede dan Rahmat sudah berada di tenda. Ternyata yang menangkap mereka di hutan semalam adalah  regu penyelamat.

“Bukannya dapat kupu-kupu langka dunia malah tersesat dan hampir meninggal dunia.” goda Pak Bahtiar.

Teman-temannya tertawa. Dede dan Rahmat tersenyum malu-malu. Mereka senang punya teman yang selalu ada untuk menghibur dan memaafkannya.***

Kaca mata Nenek

Penulis : Efierfita Ayulis
Versi cetak Gora Pustaka Indonesia 2019
Pencerita : Indah Darmastuti
Ilustrasi Musik : Endah Fitriana

Thania heran melihat Nenek yang hanya berputar-putar saja di ruang tamu. Entah apa yang akan dilakukan Nenek, dari tadi hanya berputar-putar di ruangan itu.

“Nek!” sapa Thania. Tetapi Nenek tidak menjawabnya.

Thania mendekati Nenek, beliau sibuk mencari-cari sesuatu. Thania pun ikut melihat-lihat di sekitar Nenek. Thania melihat ada kacamata di bawah meja, sekarang dia mengerti.

Tanpa membuang-buang waktu lagi, Thania mengambil kacamata tersebut dan meletakkannya ke dalam genggaman Nenek.

“Terimakasih, Cu!” Nenek memakai kacamata. Thania melihat rona bahagia di wajah Nenek.

“Wealah, Thania, Nenek tidak tahu kalau itu kamu. Pusing Nenek mencari kaca mata ini dari tadi, terimakasihya Than!” Nenek membelai rambut Thania dengan lembut.

“Sama-sama, Nek!” Thania ikut senang melihat senyum Nenek.

Pandangan Thania terhenti pada kaca mata nenek yang sudah jelek, ada rasa kasihan timbul di hatinya. Tiba-tiba saja Thania punya ide,

“Nek, Thania pamit dulu ya, Thania mau main ke rumah Ratna.”

“Hati-hati ya Than, jangan pulang kesorean!”

“Iya Nek, Assalamualaikum!”

Thania menyalami Nenek dan berlalu ke luar rumah.

Thania tidak pergi ke rumah Ratna, tetapi dia berbelok ke samping, dia mencari kakaknya Naila yang sedang menanam bunga.

“Uni! Tadi Thania lihat kacamata Nenek sudah jelek, Uni kan pintar melukis, bagaimana kalau kaca mata Nenek kita perbaiki?”

“Boleh juga Than, tapi bagaimana caranya meminjam kaca mata itu? Nenek kan tidak pernah melepaskan kaca matanya,” Naila terlihat bingung.

“Uni tenang saja, sekarang Uni pikirkan lah model yang akan Uni buat, supaya kaca mata Nenek jadi bagus,” Thania menjawab dengan tersenyum.

“Okay deh, tugas Thania mengambil kaca mata Nenek ya, biar Uni yang menghiasnya,” Naila segera merapikan tanaman bunga, dan membersihkan tangannya.

Thania senang sekali, dia kembali ke dalam rumah. Diam-diam dia mengintip Nenek yang sedang istirahat di kamar. Sepertinya Nenek sudah tertidur, dengan berjinjit Thania masuk pelan-pelan, dia mengambil kaca mata Nenek yang ada di meja samping tempat tidur. Tanpa banyak halangan, Thania berhasil mengambil kaca mata itu, lalu segera membawanya ke kamar Naila.

“Ini kaca matanya, Ni,” Thania memberikan kaca mata itu pada Naila.

“Wah…kasihan Nenekya, kaca matanya sudah jelek begini.”

Naila mengeluarkan cat air yang biasa digunakannya untuk melukis, dengan hati-hati, dia mulai menyapukan kuas itu ke cat air yang telah dituangkan ke mangkok. Naila memang suka melukis, perlahan gagang kaca mata itu mulai dilukisnya, ternyata dia melukis pelangi, sehingga gagang kaca mata yang tadi kusam, dan mengelupas, kini berubah seperti untaian pelangi, paduan warnanya juga bagus.

Ada belitan pelangi mengitari gagang itu, di dekat bagian kaca yang ada lempengannya, diberi gliter warna warni.

“Wahhh.. bagus sekali Uni,” Thania sangat senang melihat hasil kerja Naila.

“Iya Than, Nenek akan tambah keren kalau pakai kaca mata ini,” mereka sangat senang.

“Ayo kita ke kamar Nenek,” Thania mengajak kakaknya menemui Nenek.

Ketika sampai di kamarNenek, mereka sangat kaget, karena di sana ada Papa yang sedang sibuk mencarise suatu, sementara Nenek duduk di kasur sambil memegang keningnya yang benjol.

Sepertinya Nenek kejedut pintu, gara-gara tidak pakai kaca mata.

“Nah…kebetulan kalian datang, tolong bantu Papa mencarikan kaca mata Nenek!” Papa berkata sambil terus mencari-cari kaca mata di bawah tempat tidur. Thania dan Naila saling berpandangan, ada rasa takut tiba-tiba muncul di hati mereka.

“Kok kalian tidak juga bergerak?” tanya Papa heran.

“Maaf Pa, ini kacamata Nenek,” Thania menyerahkan kaca mata itu pada Papa. Papa terlihat kaget. Dia membolak balik kacamata yang ada di tangannya.

“Kenapa kaca mata ini ada pada kalian? Kok gagangnya jadi seperti ini?” tanya Papa heran. Thania dan Naila ketakutan, mereka bingung mau berkata apa. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka, Nenek akan celaka gara-gara kaca matanya mereka ambil.

“Ada apa dengan kalian? Kok diam saja?” tanya Papa heran.

“Maaf Pa!” Thania menjawab sambil mengumpulkan segenap keberaniannya.

“Kami sengaja mengambil dan menghias kaca mata itu, Pa. Karena gagangnya sudah jelek,” jawab Thania ragu-ragu.

Papa terlihat kaget, ada rasa yang tidak dapat ditebak dari wajahnya, selama ini dia tidak memperhatikan kondisi kacamata Ibunya. Kalimat Thania serasa menampar wajahnya.

“Wahhh… pintar cucu Nenek, makasihya Thania dan Naila, Nenek senang sekali dengan kejutan kalian ini,” ujar Nenek dengan wajah penuh kebahagiaan.

“Wow…kaca mata Nenek jadi keren, nih!” Nenek memakai kaca matanya dengan senyum ceria.

“Alhamdulillah Nenek suka dengan karya kami,” Naila tersenyum puas. Nenek meraih Thania dan Naila ke dalam pelukannya. Mereka berdua tersenyum bahagia.

Diam-diam Papa menghapus air matanya yang luruh tak tertahan, ada rasa haru merasuk ke dalam hatinya. Papa sangat bersyukur memiliki putri yang sangat peduli dan menyayangi neneknya.

Papa berdoa semoga Naila dan Thania tumbuh menjadi anak-anak yang soleha, penuh kasih saying dan membanggakan kedua orang tuanya.

Dalam hati, Papa berjanji akan membelikan Nenek kaca mata baru. Memang sudah waktunya kaca mata nenek diganti.

Terima kasih anak-anak baik, papa pun ikut memeluk Naila dan Thania. Mereka semua tersenyum bahagia. Nenek pun larut dalam kehangatan pelukan anak dan cucu-cucunya.

Andi dan Teman Barunya

Penulis : Arie Siregar
Versi Cetak Gora Pustaka Indonesia 2019
Pencerita : Indah Darmastuti
Ilustrasi Musik : Endah Fitriana

Andi berjalan mengumpet ke dapur sambil menenteng tas sekolahnya. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada siapa pun yang melihatnya. Sampai di dapur, ia mengambil beras dari tempat penyimpanan beras. Dimasukkannya satu liter ke dalam kantong plastik lalu disimpannya ke dalam tasnya. Ia tidak tahu, ibunya melihat perbuatannya itu dari balik tembok ruang tengah. Mengintipnya sejak tadi.

            “Andi berangkat, ya, Bu!” teriak Andi dari pintu samping, setelah meninggalkan dapur dan memakai sepatu. Ia hendak berangkat ke sekolah.

            Ibunya lantas keluar dari persembunyian, mengejarnya ke pintu samping sambil balas berteriak, “Andi, tunggu dulu!”

            Andi berhenti dan berdiri di depan pintu, menunggu Ibunya. Ia menyandang tasnya yang bertambah berat karena seliter beras yang dimasukkannya.

            “Ada apa, Bu?” tanya Andi pada Ibu yang sudah berdiri di ambang pintu.

            Ibu tersenyum sekejap lalu meraih dan mengelus-elus kepala Andi.

“Kamu nggak bawa bekal kan? Ini ibu kasih uang saku, siapa tahu nanti kamu lapar di sekolah dan pengin beli jajan. Tapi jangan jajan sembarangan,” kata Ibu sembari memberikan selembar uang lima ribu rupiah.

            Andi tentu saja menerima uang itu dengan senang hati, lalu berangkat ke sekolah setelah mencium punggung tangan kanan Ibu. Lantaran sekolahnya tidak jauh, Andi berangkat sendiri berjalan kaki. Ia tidak pernah mau lagi diantar Ayah atau Ibu sejak ia naik kelas tiga. Sekarang, ia sudah duduk di kelas lima.

            Begitu Andi keluar dari halaman rumah, Ibu ternyata diam-diam mengikuti Andi. Berjalan agak jauh di belakangnya. Ibu mengikutinya karena ingin tahu mengapa tadi ia mengambil beras di dapur. Apakah akan memberikannya kepada orang lain sebelum masuk ke sekolah? Tanya Ibu dalam hati.

            Namun ternyata, perkiraan Ibu salah. Andi tidak mampir ke mana-mana. Andi langsung menuju sekolah. Tapi Ibu tetap saja tidak yakin kalau Andi akan menggunakan beras itu di sekolah, atau menyerahkannya kepada orang lain di sekolah. Maka Ibu akhirnya memutuskan pulang dulu ke rumah, dan akan melanjutkan lagi pengintaiannya saat nantiAndi pulang sekolah.

Benar kecurigaan Ibu, setelah bel pulang berbunyi dan Andi keluar dari gerbang sekolah, Andi ternyata tidak langsung pulang rumah. Ia berjalan sendirian menuju ke arah yang lain.

Ibu yang ternyata sudah bersembunyi di dalam warung depan sekolah sejak tadi, langsung keluar dan mengikuti Andi lagi. Ibu berjalan diam-diam agak jauh di belakang Andi. Hingga hampir lima belas menit berjalan, Ibu berhenti dan bersembunyi di balik sebuah pohon besar di pinggir jalan. Ibu berhenti karena melihat Andi menghampiri seorang anak laki-laki di sebuah pos ronda.

            Anak laki-laki yang dihampiri Andi itu, terlihat lebih tua dari Andi. Tubuhnya juga terlihat lebih tinggi dan besar. Ia menyambut kedatangan Andi dengan senyum yang sangat ramah. Tapi, penampilan anak laki-laki itu membuat Ibu khawatir. Ia Nampak kotor dan lusuh. Bercelana pendek dan kaos oblong yang sudah compang-camping. Ibu menduga ia pasti bukan anak sekolah.

            Ibu terus memperhatikan Andi dan anak laki-laki itu dari balik pohon hingga Andi memberikan beras yang dibawanya kepada anak laki-laki itu. Setelah itu, Ibu cepat-cepat pulang lebih dulu ke rumah

Di rumah, Ibu langsung menanyakan soal beras itu kepada Andi setelah Andi menyantap habis makan siangnya. Andi sempat terkejut dan takut ingin menjawab, karena mengira Ibu akan marah. Tapi setelah Ibu mengatakan “tidak akan marah”, Andi akhirnya menjawab jujur.

“Buat Andi kasih ke teman Andi, Bu,” jawab Andi pelan sambil menundukkan wajah.

            “Teman Andi siapa? Kok dikasih beras?” Tanya Ibu lagi semakin penasaran.

            Andi sempat bingung mau menjawab apa, tapi akhirnya ia menjelaskannya pelan-pelan tentang siapa temannya itu. “Namanya Lindu, Bu. Dia pemulung. Dia Cuma tinggal dengan ibunya di rumah kardus di pinggir sungai dekat sekolah. Ibunya sakit, nggak bisa berjalan lagi. Andi sudah beberapa kali kasih dia beras, dan kadang Andi bawain bekal Andi juga buat dimakan bareng sama dia.”

            “Terus, kenapa dikasih beras sama bekal Andi?”

            “Karena dua minggu lalu, dia tolongin Andi dari anak-anak jahat, Bu.”

            “Anak-anak jahat?” Tanya Ibu dengan raut wajah terkejut.

            “Iya, Ma. Anak-anak SMP yang sering memalak uang saku Andi setiap kali pulang sekolah. Waktu Andi digangguin sama mereka dua minggu lalu, Lindu nggak sengaja lihat dan langsung menghajar mereka. Berkat Lindu, Andi nggak pernah digangguin anak-anak nakal itu lagi, Bu.”

            Ibu benar-benar tidak tahu kalau ternyata Andi sering diganggu dan dipalak anak-anak nakal. Ibu sedih, tapi senang juga karena ternyata Andi mendapatkan teman baik, yaitu Lindu. Ibu kemudian beranjak memeluk Andi.

Dalam pelukan Ibu, Andi berkata, “sebenarnya, Andi sering coba ngasih Lindu uang jajan Andi. Tapi Lindu menolak. Makanya, Andi kasih beras. Andi sedekah, seperti Ibu.”

Ibu tersenyum menatap wajah Andi yang juga tersenyum. Ibu mencium kening Andi laluberkata, “Ya sudah. BesokajakLindukemari, ya. Kalaudiamausekolah, Mama akan bantu biaya sekolahnya. Kita sedekah buat dia.”

“Bener, Bu? Asyik!” Andi teriak kegirangan.

Tikus Besar dan Kerbau Kecil

Penulis : Syaifuddin Gani
Versi Cetak : Gora Pustaka Indonesia 2019
Penutur : Indah Darmastuti
Ilustrasi Musik : Endah Fitriana

Suatu hari, seekor anak kerbau sedang asyik menyantap padi di sawah. Batang-batang padi yang mudadimakannya dengan lahap. Tiba-tiba saja, terdengar suara cericit yang kesakitan.

“Aduuuuh tolooong, sakiiit. Kakiku sakit. Kakiku kau injak.”

Anak Kerbau kaget. Siapa yagerangan yang kesakitan minta tolong itu. Ah pusing amat, katanya dalam hati.

Anak Kerbau semakin asyik saja mengunyah daun-daun padi yang kehijauan, ketika suara kesakitan kembali tedengar.

“Tolong Kerbau, jangan injak kakiku, saya bisa mati tenggelam ke dalam lumpur.”

“Siapa kamu. Kok saya tidak melihat rupamu. Saya hanya mendengar suara saja,” balas Kerbau.

“Saya, Tikus. Kaki kecilmu sedang menginjak tubuhku yang besar,” jawab Tikus.

Kerbau kaget. Apa saya salah dengar? Begitu ia berkata dalam hati mendengar Tikus mengatakan bahwa kakinya kecil.

“Eh Tikus, telapak kakiku saja lebih besar daripada badanmu. Sayalah penguasa sawah.”

“Kamu jangan sombong Kerbau kecil. Kamu hanya anak Kerbau, sedangkan aku adalah ibunya tikus,” jawab Tikus tidak mau kalah.

“Walaupun kamu ibunya tikus dan saya anak kerbau, tetap saja saya lebih besar daripada kamu,” jawab Kerbau dengan nada sombong.

Ibu Tikus tidak mau kalah. Walaupun memang dia seorang ibu, tetap saja tubuhnya lebih kecil dibanding daun telinga kerbau. Tetapi dia mempertahankan nama baiknya.

“Hei anak Kerbau, jangan anggap remeh saya. Untuk membuktikan siapa yang besar, ayo kita masuk kampung secara beriringan.”

“Oke, siapa takut. Saya pasti lebih besar. Tidak perlu kita beriringan, kamu cukup berada di atas badanku saja,” ejek Kerbau.

“Oke…oke. Saya ikutsaranmu. Saya akan berdiri di atas badanmu,” jawab Tikus.

Nah, Anak Kerbau dan Ibu Tikus pun masuk ke dalam kampung. Saat mau masuk ke kawasan perumahan warga, Ibu Tikus pun meloncat naik di atas belakang Anak Kerbau. Secara sepintas yang besar adalah Anak Kerbau. Tikus tampak kecil di atas belakang sambil menari-nari. Akan tetapi, Tikus yang satu ini lebih besar dari biasanya.

Akan tetapi, saat melewati warga, orang-orang pun berteriak.

“Waaaw besarnya itu tikus.”

“Tapi kenapa ada juga itu anak kerbau kecil.”

“Barusan saya lihat ada tikus yang sangat besar, berjalan bersama anak kerbau kecil.”

Anak Kerbau pun bingung. Dia tiba-tiba merasa kecil. Sebaliknya, Ibu Tikus bergembira disebut sangat besar.

Tiba di ujung kampung, Anak Kerbau lemas. Dia duduk di tanah masih dalam kebingungan. Dia pun bertanya kepada Ibu Tikus.

“Tikus, saya benar-benar bingung, kenapa orang kampung bilang saya kerbau kecil dan kamu tikus besar. Bukankah saya lebih besar daripada kamu?”

“Memang benar, kamu besar daripada saya. Tetapi karena perasaanmu yang terlalu percaya diri dan merendahkan saya, kamu jadi percaya bahwa saya lebih besar daripada kamu.”

“Saya mohon maaf Tikus atas kesalahan saya. Kamu mau kan maafkan saya?”

“Iya mau dong, kita kan teman. Saran saya, hargailah semua orang, eh semua binatang yang ada di dekatmu, oke?”

Nah, adik-adik, Kerbau dan Tikus pun kembali berteman akrab. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke ujung kampung . Di sana ada padang hijau menanti. Mereka akan makan bersama.

Berteman itu asyik bukan?

Kendari, 5 November 2018

Memetik Keberanian

Cerita Anak: Deasy Tirayoh
Versi cetak: Gora Pustaka Indonesia 2019
Narator: Indah Darmastuti
Ilustrasi musik Endah Fitriana

Sejak dulu, ibuku sering membacakan sebuah cerita pengantar tidur, dan cerita paling berkesan adalah kisah seorang anak yang ingin memetik bintang di langit.

Dikisahkan, bahwa ada seorang anak yang takut gelap, ia selalu menatap ke luar jendela untuk menatap bintang. Ia berandai-andai jika saja bintang itu bisa diraihnya, ia akan menaruhnya tepat di muka jendela, atau ke dalam kamarnya. Ia membayangkan kamarnya tak akan pernah gelap setiap gelap malam datang.

Di satu malam, bintang pun datang ke dalam mimpinya. Anak itu merasa senang.

“Hai bintang yang terang, tinggallah di sini,” ucapnya. Bintang itu tersenyum, lantas menjawab dengan lembut,“Maaf aku tidak bisa.”

Wajah anak itu menjadi sedih, “Apakah kau tak mau jadi kawanku? Aku takut gelap, tolonglah …,” pinta anak tersebut.

“Aku tahu kau takut gelap. Tapi aku tak bisa tinggal di kamarmu.”

“Kenapa?” ucap anak itu dengan tatapan sendu.

“Ada banyak anak sepertimu, mereka juga takut gelap dan selalu menatap ke jendela untuk menatapku, untuk itu, aku harus tinggal di langit agar bisa menemani semua anak dari sana. Kau jangan takut gelap, sebab, jika tanpa gelap, maka cahayaku tak mungkin tampak dari jendelamu.” Bintang kembali tersenyum.

Anak itu terbangun dari tidurnya. Ia pun bergegas ke jendela. Ia bahagia karena melihat bintang mengerling padanya. Dan sejak malam itu, ia belajar untuk tak takut lagi pada gelap. Karena ia tahu, ada bintang yang akan selalu menemaninya.

***

Nah, cerita tentang anak kecil dan bintang itu menjadi inspirasiku, ketika aku ingin melawan ketakutanku sendiri. Satu hari, di belakang rumahku, tumbuh sebatang pohon jambu yang tak begitu tinggi. Dan di pohon itu, ada jambu yang tampaknya telah matang karena warnanya yang merah.

Aku membayangkan rasanya yang manis dan segar. Tetapi, bagaimana caraku mengambilnya? Sebab aku sangat takut ketinggian. Aha! Aku melihat ada sebuah gala yang tersandar di tembok. Aku mengambilnya, tapi rupanya gala itu terlalu berat untuk aku pikul, terlebih untuk aku ayunkan ke dahan pohon jambu.

Tak habis akal, aku mengambil kursi plastik dari teras rumah, lalu berdiri di atasnya dengan kaki yang gemetar karena takut. Hmmm …, ternyata buah jambu itu masih terlalu jauh dari tanganku.

Aku sangat ingin mendapatkan jambu itu, tapi bagaimana caranya. Sedangkan tak ada satu orang pun yang bisa dimintai tolong. Aku pun duduk memandangi pohon sambil mencari cara.memanjatnya?

Sebetulnya pohon jambu itu tak begitu tinggi, aku hanya perlu memanjat sedikit agar sampai ke dahan kedua saja. Aku sangat ingin mendapatkan jambu, tapi aku takut ketinggian.

Rasa takut membuatku gelisah. Tetapi, sampai kapan aku takut.

Pelan-pelan kupegangi pohon jambu. Dengan penuh hati-hati, aku telapak kakiku menapak dan dengan tangan yang bertumpu kuat pada sebuah cabang, kuayunkan tubuhku agar bisa terangkat. Aku sudah di dahan pertama.

Napasku berat sekali. Dadaku berdebar. Sebisa mungkin aku tak menengok ke bawah.

Kemudian, tangan kananku kembali memegang cabang pohon, dan kakiku mencari pijakan yang kokoh agar tak membahayakan saat aku naik ke dahan kedua.

Tak kusangka aku sudah sampai di dahan yang jadi tujuanku. Seketika aku mengingat cerita seorang anak di muka jendela, menatap bintang yang sedang tersenyum padanya. Aku pun menatap jambu di hadapanku dengan perasaan senang karena telah melawan ketakutanku. Lalu, tangan kiriku berpegang erat di batang, saat yang kanan memetik jambu itu. Aku tersenyum beberapa saat sebelum menuruni pohon dengan penuh hati-hati.

Setiba kakiku menginjak tanah, ada perasaan haru sekaligus puas karena baru saja kutaklukkan ketakutanku selama ini. Kuraih jambu dari kantong bajuku. Lagi-lagi kutersenyum menatapnya. Hingga kudengar samar, ada suara seorang kawan yang memanggil namaku dari depan rumah. Aku bergegas menemuinya.

Aku pun mengisahkan perjuanganku melawan ketakutan, dan kawanku memberiku tepuk tangan yang riang. Kemudian, jambu yang kuperoleh itu, akhirnya kubagi dua.

Sapotong untuk kawanku, dan sepotong lainnya untukku. Itulah jambu terenak yang pernah kumakan selama ini.

Dilerai Ombak

Cerita anak Raudal Tanjung Banua
Versi cetak Antologi memetik Keberanian, Gora Puskata Indonesia 2019
Narator Indah Darmasuti
Ilustrasi musik Endah Fitriana

Pantai merupakan tempat bermain yang mengasyikkan bagi Adi, Anto, Kardi, Nuril dan Detarini, serta teman-teman mereka yang lain. Mereka menyukai pantai yang tenang, indah, bersih dan lapang lagi landai. Ombak yang menghempas lalu berdesir, menambah rasa senang. Angin di pucuk-pucuk kelapa pun membelai halus kulit mereka.

Suasana itu menjadikan mereka betah dan leluasa bermain pasir. Mereka membuat rumah-rumahan, patung, terowongan, dan sebagian melukis di atas pasir yang lembut.

Nuril tampak bersemangat sekali menyelesaikan rumah-rumahan yang dibikinnya dari pasir basah. Tetapi di sana-sini sengaja ia taburi pasir kering yang putih sehingga berkilat diterpa sinar matahari, seperti habis dicat. Ia dibantu Adi yang tak kalah bersemangat menyelesaikannya.

Sementara Anto menyiapkan sebuah patung Hanoman, halus dan memikat. Detarini melukis pemandangan laut dengan latar belakang jala dan sampan nelayan sebagaimana yang tengah ia saksikan.

“Hei, lihat, betapa bagusnya patung kijangku!” tiba-tiba Kardi berseru bangga. Rupanya ia baru saja menyelesaikan sebuah patung kijang, besar dan tanduknya bercecabang. “Hebat, kan?” tambahnya sambil berkacak pinggang.

“Apanya yang hebat?” sahut Ayu tak setuju. “Kau membuat patung kijang, sementara kau tahu di laut tak ada kijang, bukan? Yang ada hanya ikan atau camar, seperti karyaku ini,” katanya lagi seraya membanggakan patung ikan tongkol yang baru saja diselesaikannya.

Nuril dan Adi merasa penasaran dibuatnya.

“O, itu belum seberapa, Kawan!” timpal Nuril kemudian. “Lihat, rumah-rumahan kami persis aslinya!”

“Huu, hasil kerja sama. Karya sendiri dong!” sahut Anto tak mau kalah. “Nih lihat, patung Hanoman murni karyaku.”

“Ah, ndak persis,” bantah Aby cengar-cengir. “Coba lihat onde-onde hasil karyaku, persis kan?” Aby ternyata membuat onde-onde, sejenis jajan yang bulat seperti bola pingpong, dari pasir basah, kemudian ditaburi pasir kering yang disebutnya kelapa dan gula.

Walah, gitu aja dibanggakan. Karya kalian tuh biasa saja, yang bagus lukisanku ini!” Detarini tak ketinggalan memamerkan kehebatannya.

Suasana mulai memanas. Masing-masing membanggakan karyanya sendiri. Di antara mereka mulai ada yang merasa jengkel, tersinggung dan mati-matian memperjuangkan karyanya. Kardi yang sejak tadi tersudut diusili, tampak bersiap-siap mendekati Aby. Suasana berubah panas.

“Kawan-kawan, saya harap tidak ada yang emosi. Bukankah ini sekedar permainan?” Nuril berusaha menenangkan.

“Tidak! Aby keterlaluan!” seru Kardi keras.

Suasana benar-benar menegangkan. Nuril merasa cemas kalau gara-gara ini persahabatan mereka terancam pecah.

Akan tetapi apa yang tak diinginkan itu tak terjadi ketika dengan tiba-tiba ombak besar bergulung ke tepi, menghempas keras ke pantai, menyapu habis mainan yang mereka pertengkarkan itu!

Mereka kini basah kuyup, tetapi segera terdengar tawa riang menyambut.

“Terima kasih ombak, kau melerai kami!” teriak mereka bersamaan.

Mereka lalu melanjutkan permainan bersama ombak dan laut.

Yogyakarta, 1999/2018

Meraih Bintang Impian

Cerita anak Susana Febryanty
Versi Cetak Gora Pustaka Indonesia 2019
Narator Indah Darmastuti
Ilustrasi musik Endah Fitriana

            Suasana pagi itu tampak begitu cerah. Mentari yang memancarkan sinar kehangatan dan burung-burung yang berkicauan memberikan energi bagi setiap orang untuk memulai hari dengan semangat yang baru. Namun, energy itu sepertinya tak mampu menembus sebuah kamar. Di kamar itu tampak seorang anak perempuan berusia  10 tahun yang masih asyik bersembunyi di bawah selimut.

            Hingga seorang perempuan dewasa kemudian masuk ke kamar tersebut. Perempuan itu segera membuka tirai sehingga sang surya dapat memancarkan sinarnya ke dalam ruangan itu. Namun gadis kecil itu masih tak bergeming. Ia masih nyaman dengan pelukan hangat selimut yang membalutnya.

            “Bintang, ayo bangun. Kamu kan harus sekolah, Nak,”ucap Bunda sambil menarik selimut yang menutupi tubuh dan wajah gadis kecil itu.

            Bintang diam seribu bahasa. Dengan malas, ia bangkit dari tempat tidurnya dan segera pergi ke kamar mandi.

***

            Sesudah mandi dan mengenakan seragam, Bintang bergegas menuju ruang makan. Di sana sudah ada Ayah, Bunda, dan Awan, kakaklaki-lakinya. Ketiganya tengah menyantap nasi goreng yang dibuat Bunda. Saat Bintang duduk di kursi, dengan sigap Bunda menyajikan nasi goreng di sebuah piring dan diletakkannya di depan Bintang.

            “Ayah, Bintang ingin balik Jakarta. Apa tidak bisa kita kembali saja dan tinggal di Jakarta lagi seperti dulu. Bintang tidak suka di sini. Bintang tidak cocok dengan sekolah yang sekarang,” pinta gadis kecil itu sebelum memasukkan sesendok nasi goreng ke mulutnya.

            “Ada apamemangnya, Nak? Apa yang bikin Bintang tidak suka dengan sekolahnya? Apa ada yang mengganggumu…?” tanya Ayah lembut.

            “Bintang nggak suka dengan sekolahnya, Ayah. Bintang nggak punya teman di sini. Ditambah lagi ada pelajaran bahasa daerah yang sulit bangeta kuikuti. Please ya, Yah. Atau gini aja Yah, bagaimana kalau Bintang tinggal bareng Tante Fany di Jakarta? Boleh ya, Yah.”

            Sebelum Ayah menjawab, tiba-tiba Kak Awan berujar, “Ah, payah kamu Bintang. Masa gitu aja kamu nyerah. Katanya kamu pengen jadi diplomat kayak Om Bagas. Kalau sama pelajaran bahasa daerah saja kamu udah nggak bisa, bagaimana mungkin bisa jadi diplomat. Biar kamu tahu ya, kata Om Bagas, untuk bisa menjadi diplomat itu kamu paling tidak harus bisa menguasai lima bahasa. Selain itu, seorang diplomat harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Lah, kamu berteman aja nggak bisa. Udah gitu cengeng pula. Hahahaha….” 

            “Sudah, Awan. Adiknya jangan diejek terus. Bintang, keinginanmu itu sulit untuk Ayah wujudkan. Jadi Ayah minta kamu harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru. Ayah yakin kamu pasti bisa kok,” ucap Ayah tegas menutup pembicaraan itu.

***

            Seluruhtemansekelas Bintang terlihatgembiramendengarsuara bel istirahat berbunyi. Namun mendadak wajah mereka berubah lemas ketika Bu Ratmi, wali kelas mereka masuk ke ruang. Ada maksud apakah sehingga guru kelas tersebut mendadak masuk saat jam istirahat? Tanya anak-anak tersebut dalam hati.

            “Anak-anak dalam rangka HUT sekolah akan diadakan lomba paduan suara berbahasa Jawa. Setiap kelas diwajibkan mengikuti lomba ini. Pemenang dari lomba ini nantinya akan disertakan dalam lomba paduan suara tingkat kabupaten.  Jadi kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Ada yang punya usul untuk persiapan lomba ini?”

            Awalnya Bintang tak begitu antusias dengan lomba tersebut. Tapi ia teringat ucapan Kak Awan tadi pagi. Ia merasa tertantang ingin menunjukkan bahwa dirinya tak selemah anggapan kakaknya itu. Sebuah ide pun muncul di bendaknya. Dengan segera ia mengacungkan tangan ke atas.

            “Ya, Bintang. Ada usul apa?” tanya Bu Ratmi.

            Kelas itu mendadak sepi. Semua mata memandang ke arah Bintang. Ia pun berdiri di tempat duduknya. Ditariknya napas panjang, mencoba menenangkan diri agar tak tampak gugup di hadapan teman-temannya.

            “Kalau boleh, saya ingin Bu Guru dan teman-teman semua untuk berlatih paduan suara di rumah saya. Kebetulan di rumah saya ada alat musik keyboard yang bisa digunakan untuk mengiringi latihan kita nantinya.”

            “Wow, usul yang menarik. Bagaimana anak-anak?”

            Semua anak menyambut gembira usul yang diberikan oleh Bintang. Karena tak ada yang menolak usul tersebut maka Bu Ratmi pun berkata, “Baiklah, mulai sore ini kita latihan di rumah Bintang jam 4 sore ya, anak-anak.”

***

            Sore harinya, teman-teman sekelas Bintang datang dan berlatih paduan suara bersama guru mereka, Bu Ratmi. Mereka berlatih dalam suasana yang santai namun tetap serius. Bintang mulai merasa nyaman dalam kebersamaan dengan teman-temannya itu. Selesai latihan, beberapa teman dan Bu Ratmi pun berpamitan pada Bintang serta Bunda. Namun Niken yang rumahnya selisih beberapa rumah dari sana tetap tinggal.

            “Wah, Bintang, kamu ternyata orangnya baikya. Aku dan teman-teman ternyata salah mengira tentangmu. Kami piker kamu orangnya sombong. Soalnya kamu kelihatan kayak nggak mau bergaul dengan kami,” kata Niken tiba-tiba.

            “Maafya, kalau kalian jadi salah paham mengenai aku. Aku sebenarnya bingung mau ngobrol apa dengan kalian. Soalnya kalian sering pakai bahasa Jawa. Padahal aku nggak paham sama sekali.”

            “Kamu bisa belajar bahasa Jawa dengan Mbakku yang guru bahasa Jawa,” usul Niken.

            Sejak saat itu, hubungan Bintang dan teman-temannya semakin akrab. Apalagi ia dan Niken bersahabat karib. Semua pengalaman tersebut semakin meyakinkan Bintang untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang diplomat.        

>